ШАНОВНІ РЕСПОНДЕНТИ! З 1 СІЧНЯ 2023 РОКУ СТАТИСТИЧНА ТА ФІНАНСОВА ЗВІТНІСТЬ ПОДАЄТЬСЯ ВИКЛЮЧНО В ЕЛЕКТРОННІЙ ФОРМІ.
05.02.2013р. в актовому залі Головного управління статистики о 1000 відбудеться інструктивна нарада з питання «Порядок складання статспостереження по ф.№50-сг  «Основні економічні показники роботи с/г підприємства»
Методологічні пояснення Печать
Статистична інформація 2011

Інвестиції та будівельна діяльність

Методологічні пояснення

      Капітальні інвестиції – інвестиції у придбання або виготовлення власними силами для власного використання  матеріальних та нематеріальних активів. До інвестицій у матеріальні активи належать інвестиції в основний капітал (капітальні вкладення), інвестиції у землю, існуючі будівлі та споруди, нові будівлі, споруди, об’єкти незавершеного будівництва, довгострокові біологічні активи тваринництва, капітальний ремонт та інші необоротні матеріальні активи. До інвестицій в нематеріальні активи належать обсяги інвестицій у придбання або створення власними силами програмного забезпечення, баз даних, прав користування природними ресурсами, майном, прав на знаки для товарів і послуг, на об’єкти промислової власності, авторських та суміжних прав.
       До інвестицій в основний капітал (капітальні вкладення) належать інвестиції у капітальне будівництво, машини, обладнання, інструмент, інвентар, транспортні засоби та інші основні засоби.
Дані з інвестицій в основний капітал розподілено за видами економічної діяльності, у розвиток яких були спрямовані ці інвестиції.
       Вартісні показники наведено у фактичних цінах відповідних років. Індекси обчислено за  даними  у порівнянних цінах.
       Починаючи зі звіту за І квартал 2010 року, сума податку на додану вартість не включається до складових капітальних інвестицій, крім  показників таблиці "Інвестиції в основний капітал за видами економічної діяльності".

       Будівельні роботи включають підготовчі роботи до будівництва, загальне та спеціалізоване будівництво будівель та споруд, монтаж будівельних конструкцій, роботи з облаштування будинків, роботи з завершення будівництва та оренду будівельної техніки з оператором (Класифікація видів економічної діяльності ДК 009:2005).
       До обсягу будівельних робіт включається вартість (у фактичних цінах, без ПДВ) зазначених робіт, що виконуються під час нового будівництва, ремонту, розширення, реконструкції будівель та інженерних споруд, реставрації та технічного переоснащення підприємств.
        Індекси обсягів виконаних будівельних робіт визначаються як відношення обсягів будівельних робіт, виконаних з початку  звітного року  до обсягів відповідного періоду попереднього року, перерахованих у порівнянні ціни з використанням індексу цін на будівельно-монтажні роботи.
       Загальна площа житла визначається як сума загальної площі нових житлових будівель та приросту загальної площі, отриманої у результаті розширення, реконструкції існуючого житлового фонду та інших будівель. 
        Загальна площа житла складається з житлової площі і площі підсобних приміщень. До житлової площі включається площа житлових кімнат: столових, спальних, дитячих та інших житлових кімнат у середині квартири. До підсобних приміщень належать приміщення, розташовані в середині квартири: кухні, коридори, санвузли, ванні і гардеробні кімнати, убудовані шафи й інші приміщення.  
       До житлових будівель належать будинки одноквартирні, будинки садибного типу,  будинки з двома та більше  квартирами як масової, так і індивідуальної забудови, а також гуртожитки. До гуртожитків належать: житлові будинки для колективного проживання, включаючи будинки для людей похилого віку та інвалідів, студентів, дітей та інших соціальних груп, наприклад, будинки для біженців, гуртожитки для робітників та службовців, гуртожитки для студентів та учнів навчальних закладів, будинки дитини та сирітські будинки, притулки для бездомних і таке інше. 
       Інформація  про введення в експлуатацію об’єктів соціальної сфери (житла, загальноосвітніх навчальних закладів, дошкільних закладів, лікарень, амбулаторно-поліклінічних закладів) включається до статистичної звітності на підставі сертифікатів відповідності збудованого об'єкта проектній документації, вимогам державних стандартів, будівельних норм і правил відповідно до встановленого “Порядку прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів”,  затвердженого постановою Кабінету Міністрів України № 923 від 08.10.2008 (із змінами).
       Основні засоби – одна із складових національного багатства країни.
       Основні засоби – це матеріальні активи, які підприємство утримує з метою використання їх у процесі виробництва або постачання товарів, надання послуг, здавання в оренду іншим особам або для здійснення адміністративних і соціально-культурних функцій, очікуваний строк корисного використання (експлуатації) яких більше одного року (або операційного циклу, якщо він довший за рік). До них належать земельні ділянки, будинки, споруди та передавальні пристрої, машини й обладнання, транспортні засоби, інструменти, багаторічні насадження, тварини та ін.
      Первісна вартість - історична (фактична) собівартість необоротних активів у сумі грошових коштів або справедливої вартості інших активів, сплачених (переданих), витрачених для придбання (створення) необоротних активів.
       Переоцінена вартість - вартість необоротних активів після їх переоцінки.
       Залишкова вартість – визначається як різниця між первісною (переоціненою) вартістю основних засобів і сумою їх зносу.
       Знос основних засобів – сума амортизації об'єкта основних засобів з початку його корисного використання.
       Ступінь зносу – це відношення суми зносу основних засобів до їх первісної (переоціненої) вартості на кінець року, у відсотках.

 

Обновлено 27.12.2010 17:52
 

При використанні статистичної інформації посилання на Головне управління статистики обов'язкове
©
 Головне управління статистики у Вінницькій області
Розробник сайту: управління інформаційних технологій Головного управління статистики у Вінницькій області