ШАНОВНІ РЕСПОНДЕНТИ! З 1 СІЧНЯ 2023 РОКУ СТАТИСТИЧНА ТА ФІНАНСОВА ЗВІТНІСТЬ ПОДАЄТЬСЯ ВИКЛЮЧНО В ЕЛЕКТРОННІЙ ФОРМІ.
05.02.2013р. в актовому залі Головного управління статистики о 1000 відбудеться інструктивна нарада з питання «Порядок складання статспостереження по ф.№50-сг  «Основні економічні показники роботи с/г підприємства»

Методологічні пояснення

Відходи

Відходи – будь-які речовини, матеріали і предмети, що утворюються в процесі виробництва чи споживання, а також товари (продукція), що повністю або частково втратили свої споживчі властивості та не мають подальшого використання за місцем їх утворення чи виявлення і від яких їх власник повинен позбутися шляхом утилізації чи видалення. 

Видалення відходів – здійснення операцій з відходами, що не призводять до їх утилізації: поховання в землі чи скидання (звалювання) на землю (звалище тощо), скидання на спеціально обладнані звалища (на полігонах), захоронення (спеціальних контейнерів у шахті тощо).

Спалювання відходів – теплова обробка відходів на спалювальній установці з вилученням або без вилучення енергетичних ресурсів.

Утлізація відходів – використання відходів як вторинних матеріальних чи енергетичних ресурсів.

Накопичено відходів у місцях видалення відходів - відходи, захоронені у спеціально відведених місцях чи об’єктах з початку їх експлуатації.

Спеціально відведені місця та обʼєкти видалення місця чи обʼєкти остаточного розміщення відходів, на використання яких отримано дозвіл спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади у сфері поводження з відходами.

Небезпечні відходи – відходи, що мають такі фізичні, хімічні, біологічні чи інші небезпечні властивості, які створюють або можуть створити значну небезпеку для навколишнього природного середовища і здоров'я людини та які потребують спеціальних методів і засобів поводження з ними.

Побутові та подібні відходи – відходи, що утворюються в процесі життя та діяльності людини в житлових і нежитлових будинках (тверді, великогабаритні, ремонтні, рідкі, крім відходів, пов'язаних із  виробничою діяльністю підприємств) і не використовуються за місцем  їх накопичення.

Поводження з відходами – дії, спрямовані на запобігання утворенню відходів, їх збирання, перевезення, зберігання, оброблення, утилізацію, видалення, знешкодження і захоронення, включаючи контроль за цими операціями та нагляд за місцями видалення.

Компостування – процес видалення рослинних і тваринних відходів шляхом природного біологічного руйнування органічної речовини у присутності повітря або механічними способами для підвищення та підтримки родючості ґрунту.

 

Викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря

Забруднююча речовина – будь-яка речовина чи матеріал фізичного, хімічного або біологічного походження, що справляє негативний вплив на повітря, воду, землю чи біоту.

Парникові гази – гази, які затримують інфрачервоне випромінювання земної поверхні, що призводить до глобального потепління на планеті. До основних парникових газів належать: діоксид вуглецю (CO2), метан (CH4), оксид азоту (N2O), гідрофторвуглеці (ГФВ), перфторвуглеці (ПФВ) та гексафторид сірки (SF6).

Викиди – надходження в атмосферне повітря забруднюючих речовин або суміші таких речовин від стаціонарних та пересувних джерел забруднення.

Джерело викиду – об'єкт (підприємство, цех, агрегат, установка, транспортний засіб тощо), з якого надходить в атмосферне повітря забруднююча речовина або суміш таких речовин.

Стаціонарне джерело забруднення – нерухомий об'єкт, що зберігає свої просторові координати протягом певного часу та здійснює викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря.

Пересувне джерело забруднення – транспортний засіб, рух якого супроводжується викидом в атмосферу забруднюючих речовин. Зокрема, автомобільний, залізничний, авіаційний, водний транспорт та виробнича техніка.

Викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря від стаціонарних джерел – загальна кількість забруднень, що надійшли в повітряний басейн від стаціонарних джерел викидів як після проходження пилогазоочисних установок у результаті неповного уловлення й очищення на організованих джерелах забруднення,    так і без очищення від організованих і неорганізованих джерел забруднення.

Викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря від пересувних джерел – загальна кількість забруднень, що надійшли в повітряний басейн під час роботи двигунів автомобільного, авіаційного, залізничного, водного транспорту та виробничої техніки.

Витрати на охорону навколишнього природного середовища

Витрати на охорону навколишнього природного середовища – всі види витрат, спрямовані на запобігання, скорочення чи  ліквідацію  забруднення, інших видів шкідливого впливу господарської та іншої діяльності на навколишнє природне середовище, при наданні послуг чи використанні продукції, а також на збереження біорізноманіття та природних ландшафтів.

Капітальні інвестиції на охорону навколишнього природного середовища – інвестиції у придбання нових і тих, які були у використанні, або виготовлення власними силами для власного використання матеріальних і нематеріальних активів, витрати на капітальний ремонт та модернізацію, що здійснюються з метою охорони навколишнього природного середовища.

Поточні витрати на охорону навколишнього природного середовища – витрати, які здійснюються на підтримку (утримання й експлуатацію) об’єкта (основних засобів природоохоронного призначення) в робочому стані, та входять до складу витрат поточного періоду.

Витрати на капітальний ремонт основних засобів природоохоронного призначення – це всі витрати звітного року, повʼязані з  поліпшенням обʼєкта, яке призводить до збільшення майбутньої економічної вигоди, в першу чергу очікуваної від використання об'єкта, і на суму яких збільшується первинна вартість основного капіталу.

 

Використання та охорона водних ресурсів

Забір води із природних водних об’єктів для використання – обсяг вилучених водних ресурсів з природних водних об’єктів (включаючи ріки, озера, моря і підземні горизонти) за виключенням обсягів вод, переданих іншим водокористувачам транзитом в інші водні об’єкти та втрат при транспортуванні.

Забруднення води – присутність у воді шкідливих та небажаних речовин, із неочищених промислових стічних вод і зливових стоків у концентраціях, що роблять її непридатною для використання.

Загальне водовідведення – обсяги води, скинутої у природні водні об’єкти та переданої іншим водокористувачам.

Забір прісної води вода, узята з будь-яких джерел (джерел поверхневих вод, таких як ріки, озера, водосховища або зливові опади і джерел підземних вод) назавжди   або   тимчасово.    Включає  забір води сферою водопостачання для розділу і прямий забір води для інших видів діяльності та для власних потреб.

Використання свіжої води – обсяг води забраної з природних джерел або отриманої з системи водопостачання інших водокористувачів, яка використовується для задоволення різних потреб. До складу водовикористання не включаються обсяги зворотного і послідовного (повторного) використання вод (за винятком води, що надійшла на відшкодування втрат у ці зворотні і послідовні водогосподарчі системи), а також колекторно-дренажні стоки.

Водні ресурси – обсяги поверхневих, підземних і морських вод відповідної території. 

Оборотне та повторно-послідовне водопостачання – обсяг економії забору свіжої   води     за     рахунок     застосування системи зворотного і повторного водопостачання, включаючи використання стічних та колекторно-дренажних вод. До оборотного використання не відносять витрати води в системах комунального та виробничого теплопостачання.

Скидання зворотних вод у поверхневі водні обʼєкти обсяги нормативно-чистих, нормативно-очищених і забруднених стоків (виробничих і комунальних), скинутих у водні об᾿єкти, що знаходяться на земній поверхні.

Забруднені зворотні води – виробничі та побутові (комунальні) стоки (включаючи шахтні, рудникові, пластові, дренажні), а також залпові скиди, що надходять у поверхневі водні об’єкти без очищення або після недостатнього очищення і містять забруднюючі речовини в кількості, що призводить до порушення встановлених норм якості води у контрольному створі. До них не належать обсяги стоків, що надходять на поля фільтрації, в накопичувачі, на рельєф місцевості тощо.

Нормативно-очищені зворотні  води – стоки, які пройшли очищення на відповідних спорудах і відведення яких після очищення у водні об’єкти не призводить до порушення встановлених норм якості води в контрольному створі або пункті водокористування.

Потужність очисних споруд максимальний обсяг зворотних вод, які можна очистити на очисних спорудах на кінець звітного періоду.

Стічна вода – вода, що утворилася в процесі господарсько-побутової і виробничої діяльності (крім шахтної, кар'єрної і дренажної води), а також відведена з забудованої території, на якій вона утворилася внаслідок випадання атмосферних опадів.

Поверхневі води – води різних водних об'єктів, що знаходяться на земній поверхні.

Підземні води – води, що знаходяться нижче рівня земної поверхні в товщах гірських порід верхньої частини земної кори в усіх фізичних станах.

 

 

Коментар про віднесення відходів до категорії за матеріалом державного статистичного спостереження  № 1-відходи (річна)

 

№ п/п

Код

Найменування та характеристика категорії відходів

Опис щодо включення відходів

1

01.1

Використані розчинники

― галогеновані використані розчинники, серед них хлорофторвуглеці, мийні  рідини та маточні розчини;

― негалогеновані використані розчинники, серед них осади чи тверді відходи,  що містять інші розчинники.

2

01.2

Відходи кислот, лугів чи солей

― кислоти, серед них фіксажні розчини, окремо зібраний електроліт від батарей та акумуляторів, відбілювальні розчини;

― лужні відходи, серед них відходи вапнякового бурового розчину, відходи  обезжирення, відходи від очищення палив основами, гідроксид аміаку,  кальцію, натрію, калію, травильні основи, відходи, що містять ціаніди, водні розчини проявників та активаторів;

― інші відходи солей, серед них відпрацьований флюс, перманганати, шлаки солей від вторинного виробництва, осад фосфатування, металічні окисли, тверді солі та розчини, що містять важкі метали, відходи, що містять ртуть,  миш’як, сірку;

― розчини на основі розчинників.

3

01.3

Відпрацьовані мастила

― відпрацьовані моторні мастила, серед них мінеральні  хлоровані, нехлоровані трансмісійні та мастильні мастила;

― інші відпрацьовані мастила, серед них осад у резервуарах, кислоти, що містять мастила, металевий осад (шліфування, хонінгування та доводки), що містить мастило, хлоровані та нехлоровані емульсії, відпрацьовані воски та жири, мінеральні індустріальні мастила (за винятком емульсій і розчинів), синтетичні мастильно-охолоджувальні мастила, мастила від сепараторів відділення масла від води.

4

02

Хімічні відходи

― відпрацьовані каталізатори, що містять золото, срібло, родій, паладій, платину, перехідні метали чи сполуки перехідних металів, фосфорну кислоту, відпрацьовані каталізатори, забруднені небезпечними речовинами, відпрацьовані рідинні каталізатори крекінгу,  відпрацьовані рідини, використовувані як каталізатори;

― відходи агрохімічної продукції, серед них агрохімічні відходи, що містять небезпечні речовини, пестициди, неорганічні продукти захисту рослин, деревини та  інші біоциди;

― невикористані лікарські засоби, серед них тверді від  ходи, лікарські засоби, цитотоксичні та цитостатичні лікарські засоби;

― фарби, лаки, чорнило та адгезивні відходи, серед них осад від фарб, лаків, чорнила, смоли, відходи порошків для покриття, тонеру для друку;

― інші відходи хімічних препаратів, серед них антифризи, миючі речовини, що містять небезпечні речовини, відходи хімічної обробки, хімікати, гальмівні рідини, пероксиди, відходи зв’язувальних речовин, відходи, що містять ртуть, фотохімічні речовини, гази в резервуарах високого тиску (включаючи галони), відходи від правки та фінішної обробки, антисептики деревини;

― відходи вибухових і піротехнічних виробів, серед них відходи феєрверків, інші відходи вибухових речовин, відходи боєприпасів;

― змішані хімічні відходи, серед них списані хімікати, хімічні відходи, змішані для обробки, рідкі, тверді горючі відходи;

― тара, забруднена небезпечними речовинами, а саме тара, що містить залишки чи забруднена небезпечними речовинами;

― смоли та вуглецеві відходи, серед них бітум, сажа, гудрони;

― шлами емульсій масло/вода, серед них масляні шлами від операцій обслуговування установки чи обладнання, топковий мазут і дизельне паливо, бензин, інші палива;

― залишки хімічних реакцій, серед них водні миючі рідини та маточні розчини, галогеновані кубові залишки та залишки реакцій, водні рідини для промивання;

― використані фільтрувальні та абсорбуючі матеріали, серед них абсорбенти, фільтруючі матеріали (включаючи масляні фільтри, не зазначені інакше), тканини для витирання, захисний одяг, забруднені небезпечними речовинами, шлами від декарбонізації, насичені чи відпрацьовані іонообмінні смоли.

5

03.2

Осад промислових стоків

― осади від промислових процесів та очистки стоків, серед них, відходи від підготовки охолоджувальної води, шлами і фільтрувальні осади, тверді відходи від очистки стоків на місці, осади від очищення фарби при переробці макулатури, відходи механічної обробки, стічні води від відходів;

― шлами, що містять вуглеводні, серед них бурові розчини та відходи, що містять нафту, відходи відобезжирювання пари, водні рідини для промивання,

― відходи волокон, шлами наповнювача та покриття від механічної сепарації.

6

03.3

Шлами та рідкі відходи очисних споруд

― шлами та рідкі відходи від очисних споруд;

― шлами від фізико-хімічної обробки;

― водні рідкі відходи від перемішування скловидних відходів;

― розчин (заброджених) з анаеробної обробки побутових відходів;

― розчин(заброджених) з анаеробної обробки тваринних і рослинних відходів;

― рідкі горючі відходи, що містять небезпечні речовини;

― осади від обробки на місці стоків, що містять небезпечні речовини.

7

05

Відходи від медичної допомоги та біологічні

― відходи від лікування інфекційних хвороб людини, тварин, серед них відходи, збір та видалення яких є предметом особливих вимог для попередження інфекції;

― неінфекційні відходи від лікування людей, тварин, серед них медичні інструменти, частки тіла та органи, включаючи пакети з кров’ю та консервовану кров, відходи, збір та видалення яких не є предметом спеціальних вимог для попередження інфекції (наприклад, перев’язочні матеріали, гіпсові пов’язки, білизна, одноразовий одяг, пелюшки).

8

06.1

Відходи чорних металів

― відходи та лом чорних металів, серед них окалина, вибракувані ливарні форми, ошурки, стружка, частинки і пил чорних металів.

9

06.2

Відходи кольорових металів

― відходи та лом кольорових металів, серед них  відходи алюмінію, відходи бронзи, міді, латуні, свинцю,   гарт цинк, цинк, олово, відходи кабелів.

10

06.3

Змішані відходи чорних та кольорових металів

― змішані відходи чорних та кольорових металів, серед них змішана металічна тара, інші змішані металеві відходи.

11

07.1

Скляні відходи

―  скляна тара, скло, скляні відходи у дрібних частках і  скляному порошку, що містять важкі метали (наприклад, від електронно-променевих трубок).

12

07.2

Паперові та картонні  відходи

― паперова та картонна тара, відходи волокон, шлами наповнювача та покриття від механічної сепарації, папір і картон.

13

07.3

Гумові відходи

― тільки використані, зношені шини.

14

07.4

Пластикові відходи

― відходи пластикової тари;

― інші пластикові відходи, серед них відходи пластику, пластик і гума, пластикова стружка, плівки для  сільськогосподарського призначення.

15

07.5

Деревні відходи

― дерев’яна тара;

― тирса, стружка, деревина, деревостружкова плита та фанера;

― інші деревні відходи, серед них відходи кори, деревини та корку.

16

07.6

Текстильні відходи

― поношений одяг;

― різні текстильні відходи, серед них відходи від композиційних матеріалів (просочений текстиль, еластомер, пластомер), органічна речовин з природних продуктів (наприклад, жир, віск), текстильна тара, текстиль;

― шкіряні відходи, серед них мезга та обрізки, відходи двоїння, відходи  дубленої шкіри (куски, обрізки, стружка, пил від полірування), що містять хром.

17

07.7

Відходи, що містять поліхлордифеніли

― масла, що містять поліхлорбіфеноли;

― обладнання, забруднене або що містить поліхлорбіфеноли;

― будівельні відходи, що містять поліхлорбіфеноли, наприклад, герметики, підлоги на основі смол, прокладки для скління, конденсатори,  що містять поліхлорбіфеноли.

18

08

Непридатне обладнання(крім списаних автомобілів і відходів батарей та акумуляторів)

непридатне велике побутове обладнання;

― інше непридатне електричне та електронне обладнання, серед нього одноразові фотоапарати без  та з батареями;

― викинуті машини та компоненти обладнання, серед них гальмівні колодки, масляні фільтри, надувні подушки, компоненти, зняті зі списаного обладнання, компоненти, що містять ртуть, люмінесцентні лампи.

19

08.1

Непридатні транспортні засоби

― списані, старі автомобілі, що не містять рідин чи інших небезпечних компонентів.

20

08.41

Відходи акумуляторів та батарей

― батареї та акумулятори, лужні, свинцеві, нікель-кадмієві батареї, батареї, що містять ртуть, несортовані батареї та акумулятори.

21

09.1

Відходи тваринного походження та змішані харчові відходи

― тваринні відходи від приготування їжі та продуктів, відходи тваринних  тканин, осад від миття та чистки;

― змішані відходи від приготування їжі та продуктів, відходи від консервантів, відходи кухонь та їдалень, що біологічно розкладаються.

22

09.2

Відходи рослинного походження

― зелені відходи, серед них відходи лісового господарства, відходи, що біологічно розкладаються;

― рослинні відходи від приготування їжі та продуктів, серед них осад від миття та чистки, центрифугування та сепарації, відходи рослинних тканин, матеріали, непридатні для споживання чи переробки, відходи від перегонки спиртних напоїв.

23

09.3

Тваринні екскременти, сеча та гній

― шлам та гній, серед них тваринні екскременти, сеча та гній (включаючи гнилу солому), стоки, зібрані  роздільно та перероблені за межами збору.

24

10.1

Побутові та подібні відходи

― побутові відходи, серед них змішані міські відходи, великогабаритні відходи, інші міські відходи;

― залишки очищення вулиць;

― відходи ринків.

25

10.2

Змішані та недиференційовані матеріали

― змішана тара, серед них композитна тара;

― інші змішані та недиференційовані відходи, серед них фотографічна плівка та папір, відходи зварювання, органічні, неорганічні відходи, інші фракції, відходи, не зазначені інакше;

― відходи амальгами від стоматологічної допомоги;

― відходи від сортування паперу та картону, призначених для переробки.

26

10.3

Залишки сортування

― некондиційний компост, фракції пилу та пуху, некомпостовані частки міських та подібних відходів, тваринних і рослинних відходів, відходи сортування, горючі відходи (паливо, отримане з відходів), інші відходи (включаючи суміші матеріалів) від механічної переробки відходів.

27

11

Звичайний осад (крім незабрудненого ґрунту від днопоглиблю-вальних робіт)

― осад від очистки комунальних стічних вод;

― осад від очищення питної та технологічної води;

― вміст вигрібних ям, серед нього осад септика, відходи від очищення стоків.

Основним джерелом звичайного осаду є установки з очищення міських стічних вод та установки з очистки стоків у переробній промисловості.

28

12.1

Мінеральні відходи будівництва та знесення об'єктів, у тому числі змішані будівельні відходи

― відходи бетону, цегли, черепиці та кераміки та їх сумішей;

― будівельні матеріали на основі гіпсу;

― відходи матеріалу шляхового покриття з вуглеводнями, серед них, кам’яновугільний дьоготь та  просмолені продукти;

― змішані будівельні відходи, серед них ізоляційні матеріали, відходи будівництва та демонтажу;

― шляховий баласт, що містить небезпечні речовини.

29

12.4

Відходи згоряння

― відходи від очищення топкових газів, серед них шлам та фільтрувальний осад від очистки газів, тверді відходи, пил топкових газів, летка зола;

― шлами та золи від термічної обробки та спалювання, серед них шлак та котловий пил, пил шарового, кульового млина, окалина, зольний осад, пісок від киплячого шару, відходи піролізу, соляні шлаки від первинного та вторинного виробництва.

30

12.5

Інші мінеральні відходи (за виключенням мінеральних відходів будівництва та знесення об'єктів, згоряння, ґрунтових відходів, пустої породи від днопоглиблювальних робіт та затверділих, стабілізованих або засклянілих відходів)

― відходи азбесту, серед них гальмівні колодки, що містять азбест, списане обладнання, що містить азбест;

― відходи природної мінеральної сировини, серед них відходи гравію, щебню, піску, глини, відходи від різки та пиляння каменю, ґрунт від очищення та промивання буряків, хвости, бурові розчини та інші бурові відходи, шляховий баласт, відходи від  переробки поташу та кам’яної солі, відходи суміші препаратів до термічної обробки;

― різні мінеральні відходи, серед них частки та пил, відходи глинозему, водні суспензії, що містять керамічні матеріали, відходи від випалювання та гідратація вапна, відходи матеріалів на основі скло-волокна, від азбестоцементних виробів;

― відходи вогнетривких матеріалів, серед них ливарні стрижні та форми, які не використовувались для розливки, футеровка, вугільна футеровка та вогнетривкі матеріали від металургійних процесів.

31

12.6

Ґрунтові відходи

― розлив нафти;

― ґрунт і каміння, що містять небезпечні речовини.

Забруднений ґрунт і забруднена порожня порода від днопоглиблювання є відходом, коли здійснюються операції з очищення.

32

12.7

Незабруднені ґрунт та порода від днопоглиблювальних робіт

― незабруднений ґрунт, добутий під час проведення днопоглиблювальних робіт.

33

12.8

Затверділі, стабілізовані або засклянілі відходи

― затверділі, стабілізовані, засклянілі відходи, що утворюються виключно у результаті перероблення відходів.

Також включаються відходи від переробки відходів, а саме: шлам та фільтрувальний осад від очистки газів, тверді відходи, пил топкових газів, летка зола, шлак та котловий пил, зольний осад, пісок від киплячого шару, відходи піролізу.

Обновлено 30.04.2024 13:12
 

При використанні статистичної інформації посилання на Головне управління статистики обов'язкове
©
 Головне управління статистики у Вінницькій області
Розробник сайту: управління інформаційних технологій Головного управління статистики у Вінницькій області