ШАНОВНІ РЕСПОНДЕНТИ! З 1 СІЧНЯ 2023 РОКУ СТАТИСТИЧНА ТА ФІНАНСОВА ЗВІТНІСТЬ ПОДАЄТЬСЯ ВИКЛЮЧНО В ЕЛЕКТРОННІЙ ФОРМІ.
05.02.2013р. в актовому залі Головного управління статистики о 1000 відбудеться інструктивна нарада з питання «Порядок складання статспостереження по ф.№50-сг  «Основні економічні показники роботи с/г підприємства»
Соціальний захист населення від безробіття (за даними державної служби зайнятості, річні дані) Печать
Статистична інформація 2011

Кількість зареєстрованих безробітних за причинами незайнятості у 2000-2010рр.

(на кінець звітного періоду; осіб)

 

Всього

у тому числі

особи, які не були зайняті до 1 року

у т.ч. за причинами незайнятості

особи, які не були зайняті з різних причин
більше 1 року

вивільнені у зв’язку зі змінами в організації виробництва та військовослужбовці, звільнені за скороченням чисельності, або штату
без права на пенсію

звільнені за власним бажанням

випускники навчальних закладів

не зайняті з інших причин

2000

39349

30438

6186

9987

1629

11990

8911

2001

40626

33128

6787

6970

1310

17708

7498

2002

35910

28647

4094

4601

1170

18428

7263

2003

31333

27168

3218

2630

1077

20025

4165

2004

41348

36014

2615

3366

1304

28456

5334

2005

41027

35905

1724

2804

1109

29992

5122

2006

36222

32241

1628

2194

875

27424

3981

2007

31372

28444

1373

1975

599

24402

2928

2008

41509

37254

894

2535

891

32624

4255

2009

26031

24471

1343

1988

968

20024

1560

2010

28840

26537

2081

1764

1312

21123

2303

 

Потреба підприємств у працівниках за видами економічної діяльності у 2002-2010рр.

(на кінець звітного періоду; осіб)

 

Всьо-
го

у тому числі

Сіль-
ське госпо-
дарство, мисли-
вство та лісове господар-
ство

Про-
мис-
лові-
сть

з неї

Будівниц-
тво

Торгівля; ремонт автомо-
білів, побу-
тових виробів та предметів особистого вжитку

Діяль-
ність готелів та ресторанів

Діяль-
ність транс-
порту та зв'язку

Фінан-
сова діяль-
ність

Опера-
ції з нерухомим майном, оренда, інжині-
ринг та надан-
ня послуг підприємцям

Дер-
жавне управ-
ління

Освi-
та

Охо-
рона здо-
ров'я та надан-
ня соціаль-
ної допомо-
ги

Інші
види еконо-
мічної діяль-
ності

добув-
на про-
мис-
лові-
сть

пере-
робна проми-
сло-
вість

вироб-
ництво
та розпо-
ділення електро-
енергії, газу та води

2002

1843

303

691

14

664

13

121

70

6

105

49

24

181

59

185

49

2003

2696

416

998

31

953

14

101

239

9

123

41

42

368

58

199

98

2004

2610

534

874

41

779

54

134

196

11

127

64

37

314

59

211

48

2005

3033

781

906

52

820

34

197

202

18

136

70

132

298

36

176

78

2006

2736

430

986

50

883

53

141

419

36

88

49

87

170

82

137

94

2007

2233

415

798

34

714

50

90

294

22

158

35

42

122

60

150

46

2008

1117

217

295

6

256

33

39

206

12

56

11

32

57

35

125

29

2009

562

139

138

4

121

13

7

55

5

31

14

16

81

4

61

11

2010

612

112

182

5

164

13

7

100

4

24

5

22

55

10

68

13

1Розробка показників за видами економічної діяльності здійснюється з 2002 року. Назви видів економічної діяльності  приведені у відповідність до нової редакції Класифікації видів  економічної діяльності (ДК 009:2005), яку прийнято і надано чинності наказом Держспоживстандарту від 26 грудня 2005 року №375.


Працевлаштування не зайнятих трудовою діяльністю громадян за видами економічної діяльності у 2002-2010рр.

(осіб)

 

Всьо-
го пра-
цев-
лаш-
това-
но

у тому числі

Сіль-
ське госпо дарст-
во, мисли-
вство та лісове госпо-
дар-
ство

Про-
мис-
лові-
сть

з неї

Будів-ництво

Торгівля; ремонт автомо-білів, побуто-
вих виробів
та предметів особистого вжитку

Діяль-
ність готелів та ресто-
ранів

Діяль-
ність транс-
порту та зв'язку

Фінан-
сова діяль-
ність

Опера-
ції з неру-
хомим майном, оренда, інжині-
ринг та надання послуг підпри-
ємцям

Дер-
жавне управ-
ління

Освi-
та

Охо-
рона здо-ров'я та надан-
ня соціаль-
ної допомо-
ги

Інші
види еко-
номіч-
ної діяль-
ності

добувна про-
мис-
лові-
сть

пере-
робна проми-
сло-
вість

вироб-
ництво та розподі-
лення електро-
енергії, газу та води

2002

37727

7578

13436

332

12271

833

1401

5243

347

1974

501

1405

1318

1301

2061

1134

2003

39514

7861

14318

449

12948

921

1454

6827

229

1779

396

1264

1316

1014

1848

1172

2004

41468

11376

12437

333

11377

727

1339

6569

268

1892

328

869

1445

1225

1893

1730

2005

44121

12902

12969

222

12122

625

1242

7251

409

1782

334

887

1704

1439

1586

1527

2006

46291

14559

13231

317

12248

666

1377

7723

520

1999

282

927

1357

1389

1581

1249

2007

46713

15767

12849

412

11802

635

1386

7580

520

1986

268

979

1324

1389

1471

1101

2008

46530

17189

10581

248

9557

776

1418

8215

513

2150

230

1047

1342

1177

1506

1090

2009

30648

12226

6637

119

5857

661

917

4560

406

1046

149

696

949

1150

1106

764

2010

32628 10807 6985 167 6267 551 1003 6833 495 1405 110 900 928 1298 971 893

1Розробка показників за видами економічної діяльності здійснюється з 2002 року. Назви видів економічної діяльності приведені у відповідність до нової редакції Класифікації видів  економічної діяльності (ДК 009:2005), яку прийнято і надано чинності наказом Держспоживстандарту  від 26 грудня 2005 року №375.

Обновлено 14.10.2011 10:40
 

При використанні статистичної інформації посилання на Головне управління статистики обов'язкове
©
 Головне управління статистики у Вінницькій області
Розробник сайту: управління інформаційних технологій Головного управління статистики у Вінницькій області