Печать

 

Структурні підрозділи, їхні основні функціональні обов'язки


 

Прізвище, ім'я, по батькові
керівника підрозділу

Телефон

Кабінет

02. Відділ планування, координації та моніторингу статистичної діяльності

Начальник відділу

Гаврилюк
Світлана Василівна

52-57-72

804

Основні функції: координує роботу Головного управління та узагальнює її результати за всіма напрямами статистичної діяльності; здійснює формування, актуалізацію планів та моніторинг статистичної діяльності Головного управління; відповідає за організацію роботи колегій, нарад та інших заходів з керівниками підрозділів Головного управління статистики.

03.Управління збирання, підготовки даних та взаємодії з респондентами

Начальник управління

Пікало
Валентина Федорівна

52-57-78
304

03.1. Відділ збирання даних статистичних спостережень, взаємодії з респондентами та роботи з постачальниками адміністративних даних

Заст. нач. управління-начальник відділу

Марценюк
Олександр Болеславович

52-57-78

304

Основні функції: організовує збирання державної статистичної, фінансової звітності та адміністративних даних відповідно до Плану державних статистичних спостережень; забезпечує своєчасність та повноту збору звітності від респондентів; проводить роз’яснювальну роботу з респондентами щодо їх участі в державних статистичних спостереженнях та надає їм консультативну підтримку.

03.2. Відділ введення та контролю даних

Начальник відділу

Мазур
Наталія Юріївна

52-57-78

304

Заст. начальника відділу

Ткач
Антоніна Миколаївна

52-57-64

305

Основні функції: здійснює введення первинних даних, отриманих від респондентів в результаті проведення державних статистичних спостережень, до електронних носіїв обробки інформації з використанням сучасних інформаційних технологій; контроль введених первинних даних; моніторинг участі респондентів у державних статистичних спостереженнях.

03.3. Відділ ведення реєстру статистичних одиниць

Начальник відділу

Кривешко
Галина Олександрівна

52-57-74

107

Основні функції: забезпечує облік, ведення та підтримку в актуальному стані Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України (ЄДРПОУ) по Вінницькій  області; здійснює обмін відомостями про вчинення реєстраційних дій та інформаційно-довідкове обслуговування користувачів даними ЄДРПОУ; здійснює ведення відповідних реєстрів одиниць статистичних спостережень по Вінницькій області.

03.4. Сектор переписів

Завідувач сектору

Гершун
Лариса Трохимівна

52-59-94

302

Основні функції: здійснює організацію проведення переписів на території  Вінницької області. Виконує підготовчі роботи до переписів, оброблення, узагальнення та поширення отриманих матеріалів.

04. Управління збирання, введення та контролю даних вибіркових обстежень населення

Начальник управління

Нідзельська
Людмила Іванівна

52-57-69

903

04.1. Відділ організації проведення вибіркових обстежень населення
та збирання даних
 

Начальник відділу

Шолубай
Алла Миколаївна

52-57-69

906

Заст. начальника відділу

Левкун
Лариса Петрівна

52-57-69

906

Основні функції: організація проведення та збирання даних вибіркових обстежень населення: умов життя домогосподарств, робочої сили, сільськогосподарської діяльності населення; створення та ведення бази даних респондентів, формування вибіркових сукупностей домогосподарств для проведення вибіркових обстежень населення; організаційне забезпечення проведення додаткових тематичних опитувань населення, які проводяться органами державної статистики.

04.2. Відділ введення та контролю даних вибіркових обстежень населення

Начальник відділу

Олексюк
Наталія Володимирівна

52-57-69

906

Основні функції: опрацювання та контроль первинних даних вибіркових обстежень населення: умов життя домогосподарств, робочої сили та сільськогосподарської діяльності населення; підготовка статистичної інформації з метою забезпечення інформаційної бази для комплексного дослідження матеріального добробуту населення, стану ринку праці та діяльності населення в сфері сільського господарства; методологічне забезпечення проведення додаткових тематичних опитувань населення, які проводяться органами державної статистики. 

05. Відділ збирання та введення даних статистики цін 

Начальник відділу

Собчук
Ірина Михайлівна

52-59-95

806

Основні функції: реєстрація цін (тарифів) на споживчі товари (послуги), опрацювання, аналіз, узагальнення статистичної інформації про зміну цін (тарифів) на споживчі товари (послуги), збір даних про ціни виробників промислової продукції, про ціни на ринку житла; оприлюднення інформації про індекси споживчих цін (індекси інфляції).

06. Відділ збирання та введення даних демографічної сатистики

Начальник відділу

Гридзь
Ольга Георгіївна
52-57-72 901

Основні функції: забезпечує збирання та обробку адміністративних даних щодо природного руху населення та міграційного руху населення; формує дані про чисельність населення (за оцінкою) та показників, що характеризують демографічну ситуацію; узагальнює, здійснює аналіз даних та підготовку статистичної інформації для поширення за напрямами статистичної діяльності: населення та міграція.

07. Управління обробки даних статистичних спостережень

Начальник управління

Гнатюк
Наталія Петрівна

52-57-65

702

07.1. Відділ обробки даних економічної статистики

Заст. нач. управління-начальник відділу

Непийвода
Олена Вікторівна

52-57-66

703

Основні функції: забезпечує обробку державних статистичних спостережень за наступними напрямками статистичної діяльності: макроекономічна статистика, діяльність підприємств, послуги, внутрішня торгівля, капітальні інвестиції, основні засоби, інвестиційні проекти, сільське, лісове та рибне господарство, енергетика, промисловість, будівництво, транспорт, туризм, грошово-кредитна та фінансова статистика, зовнішньоекономічна діяльність, наука, технології та інновації, навколишнє середовище.

07.2. Відділ обробки даних соціальної статистики

Начальник відділу

Браткова
Людмила Миколаївна

52-57-68

708

Основні функції: забезпечує обробку державних статистичних спостережень за наступними напрямками статистичної діяльності: оплата праці та соціально-трудові відносини, освіта, населені пункти та житло, злочинність, туризм.

08. Управління аналізу даних статистичних спостережень

Начальник управління

Маньковська
Людмила Олександрівна

52-57-67

801

08.1. Відділ аналізу даних статистики виробництва, послуг, торгівлі та енергетики

Начальник відділу

Гаврилюк
Наталія Миколаївна

52-57-75

805

Заст. начальника відділу

Стадник
Тетяна Миколаївна

52-57-75

805

Основні функції: здійснює аналіз статистичних даних та підготовку статистичної інформації/продуктів за результатами проведення державних статистичних спостережень за наступними напрямами статистичної діяльності (розділами та тематикою статистичного виробництва): послуги, внутрішня торгівля, енергетика, промисловість, будівництво, транспорт, зовнішньоекономічна діяльність, інвестиції зовнішньоекономічної діяльності, наука та інновації, інформаційне суспільство.

08.2. Відділ аналізу даних статистики сільського господарства
та навколишнього середовища
 

Начальник відділу

Чуманова
Наталія Анатоліївна

52-57-61

803

Основні функції: здійснює аналіз статистичних даних та підготовку статистичної інформації/продуктів за результатами проведення державних статистичних спостережень у галузі статистики сільського, лісового та рибного господарства, навколишнього природного середовища.

08.3. Відділ аналізу даних структурної статистики та статистики
фінансів підприємств

Начальник відділу

 

 

 

Основні функції: здійснення аналізу даних статистичних спостережень та підготовка статистичних продуктів за результатами проведення спостережень щодо діяльності підприємств (структурних змін за розмірами підприємств, фінансового стану підприємств) та капітальних інвестицій; забезпечення взаємодії з користувачами статистичної інформації з питань розвитку підприємництва, капітальних інвестицій та фінансів підприємств.

08.4. Відділ аналізу даних соціальної статистики

Начальника відділу

Ніколайчук
Людмила Андріївна

52-57-67

808

Основні функції: здійснює аналіз статистичних даних та підготовку статистичної інформації/продуктів за результатами проведення державних статистичних спостережень за наступними напрямами статистичної діяльності (розділами та тематикою статистичного виробництва): оплата праці та соціально-трудові відносини, освіта, населені пункти та житло, туризм.

09. Управління поширення інформації та комунікацій 

Начальник управління

Лесік
Алла Іванівна

52-57-73

904

09.1. Відділ публікаційної та інформаційно-аналітичної роботи 

Начальник відділу

Півторак
Олена Олександрівна

52-57-73

904

Основні функції: забезпечує підготовку комплексних статистичних публікацій і їх поширення; організовує підготовку комплексних інформаційно-аналітичних матеріалів на запити користувачів статистичної інформації; забезпечує інформаційне наповнення офіційного веб-сайту Головного управління статистики та його актуалізацію.

09.2. Відділ поширення інформації, комунікацій із користувачами
та громадськістю

Начальник відділу

 

52-57-79

902

Основні функції: організовує підготовку відповідей на запити користувачів статистичної інформації відповідно до Закону України “Про доступ до публічної інформації”; здійснює надання інформаційних послуг та послуг з друкування та розповсюдження статистичних збірників, бюлетенів, доповідей, тощо; надання послуг по роботі з бібліотечним фондом та послуги читального залу.

10. Управління інформаційних технологій

Начальник управління

 

 

 

10.1. Відділ інформаційних систем

Заст. нач. управління-начальник відділу

Погорелова
Олена Юріївна

52-57-60

403

Основні функції: забезпечення реалізації єдиних технологічних підходів до збирання, опрацювання та передачі статистичної інформації на базі єдиної методології та сучасних інформаційних технологій; формування інформаційної бази для прогнозування та аналізу тенденцій і закономірностей соціально-економічного розвитку регіону; забезпечення функціонування інформаційної системи Головного управління статистики та її взаємодію з інформаційними системами місцевих органів державної влади та місцевого самоврядування, інших юридичних осіб шляхом взаємного обміну інформацією; забезпечення функціонування системи електронної звітності на територіальному рівні.

10.2. Відділ адміністрування комп’ютерних мереж

Начальник відділу

Ромашкан
Олександр Леонідович

52-59-93

405

Заст. начальника відділу

Присяжна
Ольга Андріївна

52-57-60

402

Основні функції: забезпечення функціонування інформаційно-телекомунікаційної системи органів державної статистики України на територіальному рівні; встановлення та забезпечення функціонування ліцензійних комп’ютерних програм; розроблення, підтримка функціонування та розвиток офіційного веб-сайту Головного управління статистики у Вінницькій області; забезпечення збереження та захисту статистичної інформації від несанкціонованого доступу.

10.3. Сектор організаційної роботи з впровадження
інформаційних технологій

Завідувач сектору

Ігнатов
Сергій Новомирович

52-57-77

504

Основні функції: проведення організаційних робіт з впровадження та розвитку програмно-технічної інфраструктури ГУС у Вінницькій області.

11. Управління фінансово-економічного забезпечення, бухгалтерського обліку
та звітності

Начальник управління-головний бухгалтер

Кухрівська
Галина Кирилівна

52-57-77

502

11.1. Відділ фінансово-економічної та договірної роботи

Заст.нач.управління-начальник відділу

Корчева
Ольга Миколаївна

52-57-70

607/1

Основні функції: формування проектів кошторисів бюджетного запиту та обґрунтувань; розроблення, складання штатних розписів та переліків змін до них; підготовки довідок щодо внесення змін до кошторисів; аналіз ефективності витрачання бюджетних коштів та основних показників фінансово-економічної діяльності ГУС; здійснення обліку площ, наданих в оренду та контролю за орендною платою та відшкодуванням спожитих комунальних послуг.

11.2. Відділ бухгалтерського обліку та звітності

Начальник відділу-заст. головного бухгалтера

Вітвіцька
Галина Володимирівна

52-57-70

607/1

Основні функції: здійснення та ведення бухгалтерського обліку установи; нарахування та виплати заробітної плати, соціальних виплат, видатків на відрядження та інших виплат; складання бухгалтерської та податкової звітності; проведення інвентаризації основних засобів та товарно-матеріальних цінностей; контроль за наявністю і рухом матеріальних та фінансових ресурсів.

12. Відділ управління персоналом

Начальник відділу

Крук
Наталія Володимирівна

52-57-76

604

Заст. начальника відділу

Поліщук
Тетяна Вікторівна

52-57-76

605

Основні функції: реалізація державної політики з питань управління персоналом у Головному управлінні статистики у Вінницькій області; забезпечення здійснення керівником державної служби своїх повноважень з питань управління персоналом; добір та  прогнозування розвитку персоналу, заохочення працівників до службової кар’єри, підвищення рівня їх професійної компетентності;  здійснення аналітичної та організаційної роботи з кадрового менеджменту; документальне оформлення вступу на державну службу, її проходження та припинення.

13. Відділ господарського обслуговування та експлуатації будівель і споруд

Начальник відділу

Петренко
Дмитро Олександрович

52-57-79

701

Основні функції: забезпечення робіт по господарській діяльності Головного управління статистики у Вінницькій області, а саме: виконання ремонтних, будівельних робіт; вжиття заходів по запобіганню аварійного стану адмінбудівель; здійснення контролю за роботою автотранспорту, охороною адмінбудівлі та її санітарним станом, тощо.

Інспектор з охорони праці

Кирильчук
Петро Терентійович

52-57-79

204

Основні функції: здійснення заходів щодо попередження надзвичайних ситуацій та ліквідації їх наслідків; планування і організація підготовки невоєнізованих формувань ЦО, робітників і службовців ГУС у Вінницькій області до дій в умовах надзвичайних ситуацій; виконання мобілізаційної роботи; забезпечення працюючих інструктивними матеріалами з охорони праці; проведення навчання та інструктажів працюючих, атестації і переатестації з питань охорони праці; ведення обліку, аналізу нещасних випадків, професійних захворювань, тощо.

14. Відділ моніторингу, контролю та управління електронним документообігом

Начальник відділу

Ткачук
Любов Миколаївна

52-57-76
52-59-96 (факс)

603

Основні функції: забезпечення єдиного порядку документування управлінської інформації та роботи з документами, організація електронного документообігу, формування справ, ведення їх обліку. Забезпечення діловодства за зверненнями громадян.   Організація роботи щодо доступу до публічної інформації. Розроблення проектів нормативних актів щодо порядку ведення діловодства і документообігу.

15. Головний спеціалістз питань режимно-секретної роботи

 

Павлик
Ольга Миколаївна

67-52-89

602

Основні функції: проведення заходів по забезпеченню збереження державної таємниці, ведення таємного діловодства, здійснення контролю за дотриманням режимних вимог в управлінні.

16. Головний спеціаліст запобігання та виявлення корупції

 

Бережнюк
Ольга Миколаївна

52-57-70

601

Основні функції: забезпечення реалізації державної політики щодо запобігання і  протидії корупції, здійснення контролю за дотриманням вимог антикорупційного законодавства; проведення організаційної та роз'яснювальної роботи щодо запобігання та протидії корупції; розроблення, здійснення та контроль проведення заходів щодо запобігання корупційним правопорушенням.

17. Головний спеціаліст-юрисконсульт

 

 

 

 

Основні функції: забезпечення реалізації державної політики з питань кадрової та правової роботи, державної служби в апараті Головного управління статистики у Вінницькій області, здійснення організації правової роботи, спрямованої на правильне застосування, неухильне дотримання та запобігання, невиконанню вимог законодавства та інших нормативно-правових актів керівниками та працівниками під час виконання покладених на них завдань і функціональних обов'язків, представлення інтересів Головного управління статистики у Вінницькій області в судах,  підприємствах, установах, організаціях всіх форм власності. 

18. Головний спеціаліст з питань захисту інформації

 

Ромашкан
Лідія Петрівна

52-59-93

401

Основні функції: забезпечує виконання завдань у сфері захисту інформації. Здійснення контролю за функціонуванням комплексних систем захисту інформації Головного управління статистики у Вінницькій області.

 

При використанні статистичної інформації посилання на Головне управління статистики обов'язкове
©
 Головне управління статистики у Вінницькій області
Розробник сайту: управління інформаційних технологій Головного управління статистики у Вінницькій області