Друк

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказ Головного управління статистики
у Вінницькій області
12.02.18 № 14

 

 

Порядок
доступу до публічної  інформації Головного управління статистики у Вінницькій області

 

1. Загальні положення

1.1.  Цей Порядок доступу до публічної  інформації Головного управління статистики у Вінницькій області (далі – Порядок) призначений для регламентації доступу до публічної інформації, розпорядником якої є органи державної статистики, в тому числі визначає процедури складання та подання запитів на отримання публічної інформації, розпорядником якої є Головне управління статистики у Вінницькій області (далі – Головне управління статистики), а також порядок прийняття й розгляду, загальні вимоги до підготовки відповідей на запити на отримання публічної інформації в Головному управлінні статистики

1.2.  Порядок розроблений на підставі Закону України «Про доступ до публічної інформації», Закону України «Про інформацію», Указу Президента України від 05.05.2011 №  547 «Питання забезпечення органами виконавчої влади доступу до публічної інформації» та постанови Кабінету Міністрів України від 25.05.2011 № 583 «Питання виконання Закону України «Про доступ до публічної інформації» в Секретаріаті Кабінету Міністрів України, центральних та місцевих органах виконавчої влади», з урахуванням Примірного Порядку складення та подання запитів на інформацію, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25.05.2011 № 583, Порядку складання та подання запитів на публічну інформацію, розпорядником якої є Міністерство економічного розвитку і торгівлі України, затвердженим наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 28.11.2011  № 261, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 16.01.2012 за № 48/20361, Порядку складання, подання та розгляду запитів на публічну інформацію, розпорядником якої є Державна служба статистики України та/або її територіальні органи, затвердженого наказом Державної служби статистики України від 18.02.2013 № 140, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 21.03.2013 за № 397/22929 та враховує практику застосування адміністративними судами положень Закону України «Про доступ до публічної інформації» узагальнену постановою Пленуму Вищого адміністративного суду України від 30.09.2013  № 11.

1.3.  Дія цього порядку поширюється на посадових осіб структурних та відокремлених підрозділів  Головного управління статистики під час забезпечення передбаченого законодавством порядку забезпечення доступу до інформації, шляхом її оприлюднення,  прийняття, розгляду та підготовки відповідей на запити на публічну інформацію, а також запитувачів публічної інформації - в частині дотримання порядку та умов доступу до інформації, визначених законодавством.

Дія порядку не поширюється на інформаційні запити, пропозиції та звернення,  подані будь-якими особами з питань, визначених Законом України «Про звернення громадян», а також запитів, спрямованих на доступ до первинної правової допомоги або отримання інформаційних послуг.

Дія порядку спрямована на узагальнення законодавчих вимог та оптимізацію технологічних і процесуальних аспектів надання доступу до публічної інформації в Головному управлінні статистики, не встановлює, не змінює та не скасовує жодних прав, свобод або законних інтересів громадян, їх об’єднань або юридичних осіб будь-якої форми власності, не підлягає державній реєстрації або обов’язковому оприлюдненню повного тексту Порядку.

Зміст порядку, що стосується питань складання та подання запитів, а також  системи обліку публічної інформації в Головному управлінні статистики, підлягає доведенню до відома запитувачів у вигляді надання уповноваженими на це посадовими особами Головного управління статистики консультацій та усних інформаційних довідок, ознайомлення із  витягами з порядку, оприлюдненими будь-яким способом, який не встановлює вимог до ознайомлення з інформацією, (на офіційному веб-сайті, інформаційних стендах) або шляхом надання для ознайомлення на прохання запитувачів, поданих за місцем подання запиту.

1.4.  Терміни та скорочення використовуються у цьому порядку у наступному значенні:

Запитувачі – фізичні, юридичні особи, об'єднання громадян без статусу юридичної особи, громадські організації та інші суб’єкти дії Закону України «Про доступ до публічної інформації».

Служба діловодства – структурний підрозділ Головного управління статистики, на який у відповідності до повноважень покладено функції з контролю за дотриманням єдиного порядку документування управлінської інформації роботи з документами, забезпечення своєчасного розгляду і проходження документів та здійснення моніторингу стану виконання контрольних документів.

Відповідальний підрозділ - самостійний структурний підрозділ апарату Головного управління статистики, який відповідно до функціональних повноважень організовує доступ до публічної інформації, розпорядником якої є Головне управління статистики (далі - або керівник  відділу статистики у районі), на якого покладено обов’язки реєстрації відповідей, контроль дотримання визначених законодавством строків надання відповідей,  облік та зберігання у відповідності до номенклатури справ, узагальнення результатів розгляду запитів або подання  інформації, яка відповідно до чинного  законодавства має бути доведена до відома користувачів інформації  для її офіційного оприлюднення.

Посадова особа Головного управління статистики, яка відповідальна за організацію визначених процесів забезпечення діяльності керівника та на яку покладено обов’язки щодо приймання та надання  інформаційних повідомлень та запитів, а також надання  інформаційних довідок з питань діяльності установи за офіційним телефоном начальника Головного управління статистики.

Отримувачі запиту - посадові особи структурних підрозділів Головного управління статистики, які відповідно до завдань та функцій покладених на підрозділ, розподілу посадових обов’язків або у випадку визначення відповідних обов’язків окремим наказом Головного управління статистики, зобов’язані приймати запити на інформацію, подані до Головного управління статистики у визначеному законодавством порядку, в залежності від способу подання запиту (за видом подання запиту)  із дотриманням процесуальних особливостей прийняття, оформлення та реєстрації таких запитів.

Відповідальні особи – посадові особи, відповідальні за розгляд запиту на публічну інформацію або окремих його процесів, відповідно до резолюції заступника начальника. Під розглядом запиту розуміється отримання від інших  посадових осіб Головного управління статистики, залучених до процесу розгляду, необхідної для підготовки відповіді інформації, її узагальнення, створення проекту відповіді на основі зібраної інформації, отримання віз зацікавлених посадових осіб та представників юридичної служби, подання проекту відповіді  на підпис заступнику начальника, внесення необхідних змін до проекту відповіді, відповідно до зауважень візантів або керівництва, а також забезпечення відправки підписаної відповіді на інформацію  запитувачу.

Зацікавлені особи – керівники структурних підрозділів Головного управління статистики, які відповідно до функціональних повноважень володіють або мають володіти інформацією, яка необхідна для підготовки відповіді на запит на публічну інформацію, отриманий Головним управлінням статистики, що визначаються резолюцією заступника начальника.

Служба приймання-передачі інформації - структурний підрозділ служби інформатизації  відповідальний за приймання-передачу інформації, яка надходить до або від   Головного управління статистики засобами електронного зв’язку.

Всі інші терміни та скорочення вживаються у порядку, встановленому  законами України «Про інформацію» та «Про доступ до публічної інформації».

  2. Складання та подання запитів

2.1.  Запит на отримання публічної інформації (далі – запит) може бути поданий до Головного управління статистики або його відокремлених підрозділів  у районах запитувачами в усній або письмовій формі під час особистого прийому або шляхом надсилання поштою, електронною поштою, телефаксом чи телефоном.

2.2. Запит за вибором запитувача складається в довільній формі або з використанням затвердженого зразка запиту на отримання публічної інформації Головного управління статистики.

2.3. Запит обов’язково повинен містити:

- прізвище, ім'я, по батькові (найменування) запитувача, поштову адресу або адресу електронної пошти, а також номер контактного телефону (якщо такий є);

- загальний опис інформації або вид, назву, реквізити чи зміст документа, щодо якого зроблено запит (якщо запитувачу це відомо);

- підпис і дату (за умови подання письмового запиту).

2.4. Під час подання запиту на інформацію  запитувач може  зазначити зручну для нього форму отримання інформації (наприклад в електронній формі,   паперовій формі  - нарочно або поштовим відправленням, тощо). У випадку, якщо бажана  форма отримання інформації запитувачем не визначена, відповідь на запит надається у формі, у якій було подано запит.

2.5. Бланк запиту Головного управління статистики на отримання публічної інформації можна отримати:

– на офіційному веб-сайті Головного управління статистики (www.vn.ukrstat.gov.ua) в розділі «Доступ до публічної інформації».

2.6. Запит може бути подано:

- на поштову адресу: 21100, м. Вінниця, вул. Хмельницьке шосе, 15;

- на електронну адресу: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду ;

- факсом: (0432) 52-59-96;

- в інший спосіб, визначений законодавством.

2.7. У разі, коли з поважних причин (інвалідність, обмежені фізичні можливості тощо) запитувач не може подати письмовий запит самостійно, на прохання запитувача, його може оформити посадова особа відповідального підрозділу.

                                                                                    3. Система обліку запитів

3.1. Реєстрація запитів, що надійшли до Головного управління статистики, здійснюється централізовано службою діловодства в порядку, визначеному інструкцією з діловодства Головного управління статистики по мірі їх надходження із проставлянням  літер  «ПІ».  У відокремлених підрозділах в районах реєстрація запитів здійснюється відповідальною особою за ведення діловодства.

Зареєстровані запити на інформацію, невідкладно  передаються  на розгляд керівництву для визначення відповідальних за підготовку відповідей осіб, з метою своєчасної підготовки відповіді.

Підготовка відповіді на запит на інформацію за загальним правилом не має перевищувати 5 робочих днів з дня реєстрації запиту, крім випадків, встановлених законодавством.

Відповіді на запити щодо отримання публічної інформації підлягають  реєстрації в спеціальному журналі, відповідальною особою за організацію доступу до публічної інформації структурного підрозділу Головного управління статистики та його відокремлених підрозділів у районах.

Запити на інформацію та документи щодо їх розгляду централізовано зберігаються в самостійному структурному підрозділі, який визначено відповідальним за організацію доступу до публічної інформації, копії – у самостійному структурному підрозділі, який є відповідальним за розробку та зберігання документів (інформації), що запитуються. У відокремлених підрозділах у районах запити на інформацію та документи щодо їх розгляду зберігаються у справах,  відповідно до їх номенклатури справ.

 4. Отримання та прийняття запитів

4.1. Запити, що надходять  до Головного управління статистики, приймаються отримувачами запиту:

- на поштову адресу: 21100, м. Вінниця, вул. Хмельницьке шосе, 15;

- нарочно: в приміщенні адміністративної будівлі Головного управління статистики за адресою: м. Вінниця, вул. Хмельницьке шосе, 15, каб.603;

- на електронну адресу: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду ;

- факсом: (0432) 52-59-96;

- телефоном: в приймальню (0432) 52-57-77 або за офіційними телефонами структурних підрозділів, оприлюдненими на офіційному веб сайті;

- усно: за адресою: м. Вінниця, вул. Хмельницьке шосе, будинок 15 (під час особистого прийому керівництва ).

Відділи статистики у районах приймають запити, оформлені у письмовій формі та подані (надіслані) за офіційним місцезнаходженням територіальних підрозділів статистики у Вінницькій області нарочно (або поштовим відправленням).

4.2.  Порядок приймання запитів на інформацію за видами:

- запит на інформацію, поданий  на паперовому носієві, особисто або поштовим відправленням  підлягає прийняттю та реєстрації службою діловодства, а у випадку надання/надіслання  таких запитів за місцезнаходженням  відділів статистики у районах – посадовою особою, відповідальною за ведення діловодства. За бажанням запитувача йому може бути надано копію такого запиту із відміткою про його отримання;

- запит на інформацію, надісланий в електронній формі на офіційну електронну адресу підлягає прийняттю службою приймання-передачі інформації Головного управління статистики із переведенням запиту на паперовий носій та передачею до  служби діловодства для проведення реєстрації. Електронна версія запиту зберігається в службі приймання-передачі інформації в порядку та строки, визначені наказами Головного управління статистики;

- запит на інформацію, надісланий по факсу підлягає прийняттю службою діловодства із переведенням запиту у паперову форму, у чіткому зображенні, що дозволяє безперешкодно ознайомитись із текстом повідомлення та, відповідно,  невідкладним здійсненням безпосередньої реєстрації запиту;

- запит на інформацію, поданий усно або засобами телефонного зв’язку підлягає перенесенню на паперовий носій зі слів запитувача, особою, відповідальною за приймання дзвінків та повідомлень в Головному управлінні статистики за вказаним у цьому порядку номером, функції якої виконує посадова особа Головного управління статистики, яка відповідальна за організацію визначених процесів забезпечення діяльності керівника та, на яку покладено обов’язки щодо приймання та надання  інформаційних повідомлень та запитів або інша визначена наказами Головного управління статистики посадова особа. Після прийняття та перенесення на паперовий носій отриманого запиту на інформацію такий запит невідкладно передається службі діловодства для проведення його реєстрації;

- запит на інформацію особи (з інвалідністю, обмеженими фізичними можливостями тощо), що подається за допомогою посадової особи відповідального підрозділу Головного управління статистики,  підлягає заповненню цією особою від імені запитувача за місцезнаходженням спеціального підрозділу в приміщенні  приймальної начальника Головного управління статистики, тощо. У такому запиті, крім обов’язкових реквізитів, передбачених законодавством, зазначається також прізвище, ім'я, по батькові, посада та контактний телефон посадової особи Головного управління статистики, що заповнює такий запит. Заповнений із допомогою посадової особи відповідального підрозділу запит підлягає невідкладній передачі до служби діловодства для його реєстрації. За бажанням запитувача йому може бути надано копію такого запиту із відміткою про його отримання.

                                                                                                  5. Реєстрація запитів

Реєстрація запитів на інформацію, що надходять до Головного управління статистики, здійснюється централізовано службою діловодства Головного управління статистики в порядку, передбаченому інструкцією із ведення діловодства Головного управління статистики. У відокремлених підрозділах в районах реєстрація запитів здійснюється відповідальною особою за ведення діловодства.

Під час реєстрації служба діловодства розглядає поданий запит на інформацію на предмет віднесення його до інших видів запитів (звернення громадянина, заява на виготовлення інформації, тощо) та приймає рішення щодо віднесення отриманого запиту до запитів на отримання публічної інформації.

Невідкладно після проведення реєстрації у спеціальному журналі, але не пізніше наступного робочого дня, служба діловодства передає отриманий запит заступнику начальника Головного управління статистики, відповідно до розподілу функціональних повноважень, для визначення терміну надання відповіді, в межах строку визначеного законодавством, а також  посадових осіб, залучених до процесу підготовки відповіді та відповідальних за підготовку відповіді. У відокремлених підрозділах у районах рішення щодо визначення терміну надання відповіді приймає начальник відділу статистики у районі після реєстрації у спеціальному журналі відповідальною особою за ведення діловодства.

 6. Розгляд запитів

6.1. Заступник начальника Головного управління статистики, відповідно до розподілу функціональних повноважень (далі – керівництво), після отримання зареєстрованих у встановленому порядку запитів на інформацію, у термін необхідний для прийняття рішення, розглядає отримані запити та визначає за допомогою резолюції:

- термін розгляду запиту (48 годин, 5 календарних днів, 20 календарних днів, тощо);

- відповідальну особу;

- зацікавлених осіб;

- представника відповідального підрозділу;

- представника юридичної служби;

- інших посадових осіб.

6.2.   Рішення щодо порядку та строків розгляду запитів, які надійшли до відділу статистики у районі, приймається керівником відповідного відділу статистики.

6.3. Після надання резолюції запиту на інформацію такий запит підлягає поверненню до служби діловодства для ознайомлення посадових осіб Головного управління статистики з його змістом та змістом резолюції.

Відповідальна особа (начальник підрозділу/інша посадова особа, визначена у резолюції керівництва першою), а також посадові особи зацікавлених структурних підрозділів, залучених до підготовки відповіді (далі - зацікавлені особи), визначаються у відповідності до резолюції заступника начальника Головного управління статистики.

6.4.   До посадових осіб, залучених до підготовки відповідей на запити, крім випадків передбачених цим Порядком, обов’язково включається представник відповідального підрозділу та представник юридичної служби Головного .

6.5.   Після визначення керівництвом відповідальних та зацікавлених осіб, служба діловодства в обов’язковому порядку невідкладно передає оригінал запиту відповідальному підрозділу, а його копії, за потреби, - відповідальним та зацікавленим особам.

6.6. Проект відповіді на запит, за загальним правилом, готується відповідальними особами Головного управління статистики або начальниками відділів статистики у районах протягом п'яти робочих днів з дня надходження (реєстрації)  запиту у формі отриманого запиту або за формою вказаною запитувачем.

6.7.   У разі, якщо запит стосується надання великого обсягу інформації або потребує пошуку інформації серед значної кількості даних, за зверненням відповідальної особи, керівництво може прийняти рішення про продовження  строку розгляду запиту до 20 робочих днів, шляхом накладення резолюції на запиті. Відповідальна особа зобов’язана письмово повідомити запитувача про необхідність відстрочки надання відповіді з обґрунтуванням підстав прийнятого рішення не пізніше п'яти робочих днів з дня отримання запиту.

У випадку виникнення необхідності відстрочки надання відповіді при підготовці відповідей на запити відділом статистики у районі, таке рішення приймається начальником відповідного відділу статистики у районі.

Якщо запит стосується інформації, необхідної для захисту життя чи свободи особи щодо стану довкілля, якості харчових продуктів і предметів побуту, аварій, катастроф, небезпечних природних явищ та інших надзвичайних подій, що сталися або можуть статись і загрожують безпеці громадян, відповідь надається не пізніше 48 годин із дня отримання запиту. Клопотання про термінове опрацювання запиту має бути обґрунтованим.

6.8. Керівництво здійснює координацію дій відповідальних та зацікавлених осіб, контролює дотримання встановлених термінів та організовує інші необхідні заходи, які, на його думку, будуть доцільні для повного та своєчасного надання відповіді.

6.9.  У разі надходження запиту, що стосується інформації, якою володіють декілька самостійних структурних або відокремлених підрозділів Головного управління статистики, такі структурні підрозділи, їх посадові особи визначені в резолюції керівництва, мають надати наявну у них інформацію відповідальній за підготовку відповідей посадовій особі не пізніше дня, що передує кінцевому строку надання відповіді.

6.10.   Зацікавлений підрозділ, що володіє інформацією, необхідною для підготовки відповіді на запит, надає таку інформацію відповідальній особі в електронній формі та на папері за підписом керівника відділу.

6.11.   Відповідальна за підготовку відповіді посадова особа збирає та узагальнює інформацію й готує проект відповіді на запит у відповідності до тематики запиту та вимог законодавства.

На відповідальну особу покладається обов’язок отримання віз посадових осіб зацікавлених підрозділів та представника юридичної служби і подає його на підпис керівництву.

6.12. Відповідь на запит, що надається відділом статистики у районі, підписується керівником відповідного відділу статистики у районі.

6.13. Усі відповіді на запити реєструються у  спеціальному журналі реєстрації запитів на публічну інформацію відповідальним підрозділом.

Індекс відповіді на запит складається з індексу відповідального підрозділу, індексу за номенклатурою справ, порядкового номеру реєстрації вихідного документа у спеціальному журналі реєстрації відповідей на запити на публічну інформацію з початку року та літер «ПІ».

6.14. Оригінали запитів та документи пов’язані з їх розглядом, а також оригінали відповідей на них, після їх візування та підписання керівництвом, централізовано збираються та зберігаються у відповідальному підрозділі.

Відповідальний підрозділ після надіслання відповіді відповідальною особою, в день надання такої  відповіді інформує службу діловодства для зняття документу з контролю.

6.15. Відповідальний підрозділ спільно зі службою діловодства контролює дотримання встановлених строків  підготовки відповіді та здійснює постійний моніторинг стану виконання запитів.

6.16. Якщо на адресу Головного управління статистики надійшов запит на отримання публічної інформації, розпорядником якої не є Головне управління статистики або порушено інші вимоги, зазначені  статтею 22 Закону України «Про доступ до публічної інформації», а також стосовно інформації, яка потребує створення шляхом узагальнення, аналітичної обробки даних або інший спосіб, відповідальна особа, письмово повідомляє про це посадових осіб відповідального підрозділу, які готують та надсилають запитувачу відмову у задоволенні запиту у п’ятиденний строк.

У випадку наявності інформації про належного розпорядника запитуваної інформації, відповідальний підрозділ пересилає вказаний запит належному розпоряднику, про що разом із відмовою Головного управління статистики у задоволенні запиту повідомляє запитувача у п’ятиденний строк.

7.  Плата за надання інформації

7.1. Інформація на запит, в межах визначених законодавством, надається безкоштовно.

7.2. Відшкодування запитувачем фактичних витрат на копіювання або друк документів здійснюється в разі потреби виготовлення більш як 10 сторінок запитуваних документів, починаючи з першої сторінки.

7.3. Розмір фактичних витрат на копіювання та друк визначається Державною службою статистики України, в межах граничних норм відповідно до  постанови Кабінету Міністрів України від 13 липня 2011 року № 740 «Про затвердження граничних норм витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію".

7.4. У разі надання особі інформації про неї та інформації, що становить суспільний інтерес, плата за копіювання та друк не стягується.

Останнє оновлення на Вівторок, 20 лютого 2018, 11:07