БЕЗОПЛАТНЕ ПОДАННЯ СТАТИСТИЧНОЇ ЗВІТНОСТІ В ЕЛЕКТРОННОМУ ВИГЛЯДІ через КАБІНЕТ РЕСПОНДЕНТА.
05.02.2013р. в актовому залі Головного управління статистики о 1000 відбудеться інструктивна нарада з питання «Порядок складання статспостереження по ф.№50-сг  «Основні економічні показники роботи с/г підприємства»
Друк

Календар оприлюднення публікацій Головного управління статистики у Вінницькій області на 2018 рік

 

КАТАЛОГ
статистичних публікацій


1. Демографічна та соціальна статистика

 • Доходи та умови життя
  •  

   Назва Короткий зміст Періодичність Термін виконання
   Обсяг Ціна з ПДВ
   Статистичні збірники

   Соціально-демографічні характеристики домогосподарств Вінницької області
   (за даними вибіркового обстеження умов життя домогосподарств)

   В збірнику наведені підсумки опитування домогосподарств, які характеризують домогосподарство в цілому: склад, житлові умови, наявність та використання земельних ділянок, худоби, птиці та бджіл; антропометричні дані, а також – рівень освіти та статус зайнятості членів домогосподарства.

   щорічно

   серпень

   54 стор.

   72 грн

   Соціально-економічне становище домогосподарств Вінницької області (за даними вибіркового обстеження умов життя домогосподарств)

   Збірник містить інформацію щодо життєвого рівня різних верств населення Вінницької області, його характеристики за структурою доходів та витрат, а також – дані щодо споживання продовольчих, непродовольчих товарів та послуг в залежності від рівня матеріальної забезпеченості домогосподарства, наявності в домогосподарствах дітей та за іншими соціально-економічними аспектами. Також у збірнику наведені показники диференціації населення регіону за рівнем добробуту та нерівності розподілу доходів по окремих групах населення. Найважливіші показники подаються як в цілому по регіону, так і за місцем проживання домогосподарств (міська, сільська місцевість), за типами домогосподарств тощо.

   щорічно

   грудень

   100 стор.

   98 грн

   Економічні доповіді
   Самооцінка населенням Вінницької області стану здоров'я та рівня доступності окремих видів медичної допомоги Інформація, наведена в доповіді, характеризує суб`єктивну оцінку стану здоров`я членів домогосподарств (розподіл членів домогосподарств за оцінкою стану здоров’я, залежно від наявності потреби у медичній допомозі тощо); рівень доступності  для них  послуг  охорони  здоров`я,  можливість придбання ліків та медичного приладдя; показники народжуваності дітей жінками у віці 15 років і старше; спосіб життя, зокрема, поширення тютюнокуріння та ін. щорічно квітень 20 стор. 30 грн
   Самооцінка домогосподарствами
   Вінницької області рівня своїх доходів
   Самооцінка домогосподарствами рівня своєї матеріальної забезпеченості містить дані щодо суб`єктивного визначення рівня достатності їх доходів для задоволення основних потреб; інформацію щодо обмежених споживчих можливостей окремих груп домогосподарств через нестачу коштів; суб’єктивного визначення розміру середньодушового грошового доходу, який домогосподарство вважає достатнім для того, щоб не відчувати себе бідним; а також – щодо очікувань домогосподарств стосовно перспектив зміни у наступні 12 місяців свого економічного становища та економіки України в цілому. щорічно липень 12 стор. 26 грн

 • Населені пункти та житло
  • Назва Короткий зміст Періодичність Термін виконання
   Обсяг Ціна з ПДВ
   Бюлетень

    Про оплату населенням області житлово-комунальних послуг

   Бюлетень містить показники щодо нарахування, оплати та заборгованості населення за житлово-комунальні послуги в розрізі видів послуг, а також по містах та районах області. Крім того, приведені дані щодо стану погашення населенням реструктуризованої заборгованості.

   щомісячно

   І декада

   16 стор.

   30 грн

 • Населені та міграція
  • Назва Короткий зміст Періодичність Термін виконання
   Обсяг Ціна з ПДВ
   Статистичні збірники

   Населення Вінниччини

   У збірнику публікуються дані про адміністративно-територіальний устрій області, чисельність наявного та постійного населення області, районів та міст. Наводяться показники народжуваності, смертності, природного приросту, міграційних процесів в динаміці.

   щорічно

   квітень

   122 стор.

   115 грн

   Розподіл постійного населення Вінницької області за статтю та віком станом на 1 січня
   2019 року

   У збірнику публікуються розрахункові дані про чисельність і склад постійного міського та сільського населення за статтю та віком. Дані по Вінницькій області наведені по п'ятирічних та окремих вікових групах, по районах та містах обласного значення. У збірнику також вміщені таблиці з даними про чисельність постійного населення, демографічне навантаженняна осіб у віці 15-64 роки непродуктивним населенням, середній вік населення по областях України.

   щорічно

   вересень

   108 стор.

   111
   грн

 • Ринок праці
  • Зайнятість та безробіття

   Назва Короткий зміст Періодичність Термін виконання
   Обсяг Ціна з ПДВ
   Статистичний збірник

   Економічна активність населення області

   У збірнику наведено статистичні дані, що характеризують стан економічної активності, зайнятості та безробіття населення віком 15-70 років на ринку праці області, які отримані на підставі матеріалів вибіркових обстежень населення (домогосподарств) з питань економічної активності, інформації адміністративних реєстрів державної служби зайнятості населення та даних підприємств, установ, організацій. Також у публікації представлено дані щодо попиту та пропозиції робочої сили на зареєстрованому ринку праці, які базуються на інформації державної служби зайнятості.

   щорічно

   жовтень

   92 стор.

   102
   грн

   Оплата праці та соціально-трудові відносини

   Назва Короткий зміст Періодичність Термін виконання
   Обсяг Ціна з ПДВ
   Статистичні збірники

   Праця Вінниччини

   До збірника  увійшли  матеріали,  що  відображають  кількісні  та  якісні  характеристики  найманих  працівників  та  основні тенденції, які  відбулися  у  сфері  соціально-трудових  відносин - питання щодо зайнятості, попиту та пропозиції робочої сили, її мобільності, розміру номінальної та реальної   заробітної   плати,   стану  її   виплати,   неповної   зайнятості (вимушеної та добровільної), ефективності використання робочого часу, стану укладення колективних договорів, а також наведена характеристика якісного складу  окремих  категорій працівників за рівнем освіти, віком в цілому та по групі працівників, зокрема, які відносяться до державних службовців. Наведена у збірнику інформація базується на  системі  показників  державних статистичних  спостережень підприємств,   установ,   організацій  з питань статистики праці. Окремі таблиці містять адміністративні дані державної служби зайнятості населення та результати вибіркових обстежень населення (домогосподарств) з питань економічної активності.

   щорічно

   листопад

   208 стор.

   210 грн

   Статистичні бюлетені
   Кількість, робочий час та оплата праці найманих працівників області Наведено показники, які характеризують кількість працівників, відпрацьований час, фонд оплати праці, середньомісячну заробітну плату за видами економічної і промислової діяльності та за регіонами України, а також індекси реальної заробітної плати. щомісячно
   І декада
   24 стор.

   33 грн

   Стан виплати
   заробітної плати

   Вміщені дані, які характеризують стан заборгованості із виплати заробітної плати працівникам області за  категоріями підприємств-боржників: економічно активні, підприємства-банкрути та економічно неактивні підприємства. Інформацію наведено за видами економічної і промислової діяльності, у розрізі міст та районів області, а також за регіонами України.

   щомісячно

   І декада

   28 стор.

   33 грн

   Праця у Вінницькій області

   Наведено інформацію про кількість найманих працівників, рівень їх заробітної плати, структуру фонду оплати праці, розподіл працівників за розмірами нарахованої їм заробітної плати, структуру фонду робочого часу, вимушену неповну зайнятість, кількість прийнятих  та  звільнених працівників за видами економічної і промислової діяльності, а також наведено окремі основні показники зі статистики праці у розрізі міст та районів області. Крім того, окремі таблиці містять адміністративні дані державної служби зайнятості.

   щоквартально

   березень
   червень
   вересень
   грудень

   40 стор.

   48 грн

   Соціальний захист

   Назва Короткий зміст Періодичність Термін виконання
   Обсяг Ціна з ПДВ
   Статистичний збірник

   Соціальний рівень життя населення

   Збірник містить демографічні показники, показники  економічної активності населення, пенсійного забезпечення і соціального захисту населення, охорони здоров’я та безпеки, матеріальної забезпеченості населення, житлових умов населення, соціальної напруги. Дані приведені як в цілому по області, так і в розрізі міст та районів.

   щорічно

   вересень

   168 стор.

   135 грн

   Жінки і чоловіки на Вінниччині В збірнику представлена інформація в гендерному  аспекті: дані про чисельність населення, питому вагу окремих вікових груп у загальній чисельності населення, середню очікувану тривалість життя, середній вік, чисельність хворих на окремі захворювання,  письменність населення, рівень освіти, підготовку спеціалістів по галузевих групах,  розподіл населення за економічною активністю, рівень безробіття, зайнятість населення по галузях економіки, середньомісячну заробітну плату працівників, злочинність. щорічно вересень 104 стор. 110 грн
   Статистичний бюлетень

   Про надання населенню області субсидій

   У бюлетені наведені дані про кількість домогосподарств, яким призначені субсидії, суми призначених субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, а також на придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива. Інформація надана в розрізі міст та районів області.

   щомісячно

   ІІІ декада

   36 стор.

   36 грн

2. Економічна статистика

 • Внутрішня торгівля
  • Назва Короткий зміст Періодичність Термін виконання
   Обсяг Ціна з ПДВ
   Статистичний збірник

   Торгівля Вінницької області у 2018 році

   Збірник містить показники, які характеризують діяльність підприємств торгівлі впродовж 2005, 2010-2017 рр. Зокрема, подаються обсяги оптового та роздрібного товарообороту підприємств, їх структури у розрізі товарних груп, товарообороту з розрахунку на одну особу. У збірнику наведені дані про кількість діючих підприємств (юридичних осіб), що здійснюють роздрібну торгівлю незалежно  від  основного   виду  економічної  діяльності, а також  наведена інформація про діючі  місцеві одиниці (структурні підрозділи) роздрібної торгівлі (магазини, кіоски, палатки), які належать підприємствам торгівлі або знаходяться на балансі неторгових підприємств, установ. У спеціально відведеному розділі для порівняння подаються основні показники регіонів України. Більшість показників наведено за районами та містами. Матеріал подається у табличному та графічному вигляді. Містить стислі методологічні пояснення.

   щорічно

   вересень

   100 стор.

   102 грн

   Статистичний бюлетень

   Роздрібний товарооборот підприємств області

   Бюлетень містить дані про обсяги та товарну структуру роздрібного товорообороту підприємств (юридичних  осіб), що здійснюють діяльність з роздрібної торгівлі в цілому по області та  по містах та районах. Матеріали наведені у табличному вигляді. Дані у грошовому виразі наведено у фактичних цінах. Індекси фізичного обсягу товарообороту обчислено у порівнянних  цінах. Дані по містах та районах наведені з урахуванням міжрайонного обміну (по  території).

   за рік
   1 квартал
     півріччя
   9 місяців

   квітень
   червень
   вересень
   грудень

   64 стор.

   69
   грн

   Роздрібний товарооборот підприємств м.Вінниці

   Бюлетень містить дані про обсяги та товарну структуру роздрібного товарообороту підприємств (юридичних осіб), що здійснюють діяльність з роздрібної торгівлі по місту.  Матеріали наведені у табличному вигляді. Дані у грошовому виразі наведено у фактичних цінах. Індекси фізичного обсягу товарообороту обчислено у порівнянних  цінах. Дані по місту наведені з урахуванням міжрайонного обміну (по території).

   за рік
   1 квартал
   півріччя
   9 місяців

   квітень
   червень
   вересень
   грудень

   22 стор.

   35
   грн

   Оптова торгівля Вінницької області

   Бюлетень містить дані про обсяги оптового товарообороту  продовольчих і непродовольчих товарів, товарну структуру оптового товарообороту та товарних запасів, продаж товарів виробництва України та ланковість перепродажу у розрізі товарних груп. Дані наведені у розрізі міст та районів області та регіонів України.

   за рік
   1 квартал
    півріччя
   9 місяців

   квітень
   червень
   вересень
   грудень

   20 стор.

   35
   грн

 • Діяльність підприємств
  • Назва Короткий зміст Періодичність Термін виконання
   Обсяг Ціна з ПДВ
   Статистичні збірники

   Діяльність суб'єктів господарювання Вінниччини

   Статистичний збірник містить статистичні показники, що характеризують стан розвитку суб'єктів господарювання області - підприємств та фізичних осіб-підприємців. У збірнику представлена інформація  щодо основних  економічних показників діяльності суб'єктів господарювання  за видами економічної діяльності – кількість підприємств та фізичних осіб-підприємців, кількість зайнятих та найманих працівників, обсяги реалізованої продукції (товарів, послуг), фінансові результати діяльності підприємств. Статистичну інформацію наведено за видами економічної діяльності, в тому числі окремими розділами  наведено дані  за видами  промислової  діяльності та видами економічної діяльності в сільському, лісовому та рибному  господарстві, по містах та районах області, а також наведено міжобласні порівняння відповідних показників діяльності  суб'єктів господарювання (по підприємствах та фізичних особах-підприємцях).

   щорічно

   листопад

   125стор.

   120 грн

   Діяльність суб’єктів великого, середнього, малого та мікропідприємництва  Вінниччини

   У збірнику представлена інформація  щодо  основних економічних показників діяльності  в розрізі  суб'єктів  великого, середнього, малого та мікропідприємництва області  - кількості  суб'ктів підприємництва, кількості зайнятих та найманих працівників, обсягу реалізованої продукції (товарів, послуг),  витрат на персонал та  показників фінансового стану. Статистичну інформацію щодо розвитку підприємництва  за розмірами наведено за видами економічної діяльності, в тому числі   за видами  промислової  діяльності, по містах та районах області, а також наведено міжобласні порівняння показників стану  розвитку  великого, середнього, малого та мікропідприємництва.

   щорічно

   грудень

   220 стор.

   200 грн

   Діяльність підприємств сільського господарства  Вінниччини У збірнику  наведено інформацію щодо  структури    сільськогосподарських підприємств області (з урахуванням фермерських господарств) та  їх основних економічних  показників діяльності  в динаміці  за останні роки. Висвітлено інформацію щодо  кількості підприємств, кількості зайнятих та найманих працівників, обсягу реалізованої продукції (товарів, послуг), витрат на персонал, показників  фінансово-майнового стану  за даними  балансу підприємств,  формування  чистого  прибутку (збитку), фінансових результатів  та рівня рентабельності діяльності  підприємств. Статистичну інформацію  наведено за  видами  економічної   діяльності  в  сільському господарстві, по  містах  та  районах області, а також наведено порівняння окремих показників діяльності сільськогосподарських підприємств Подільського району.
   щорічно листопад 100 стор. 100 грн
   Діяльність підприємств промисловості Вінниччини У збірнику  наведено інформацію щодо  структури    сільськогосподарських підприємств області (з урахуванням фермерських господарств) та  їх основних економічних  показників діяльності  в динаміці  за останні роки. Висвітлено інформацію щодо  кількості підприємств, кількості зайнятих та найманих працівників, обсягу реалізованої продукції (товарів, послуг), витрат на персонал, показників  фінансово-майнового стану  за даними  балансу підприємств,  формування  чистого  прибутку (збитку), фінансових результатів  та рівня рентабельності діяльності  підприємств. Статистичну інформацію  наведено за  видами  економічної   діяльності  в  сільському господарстві, по  містах  та  районах області, а також наведено  порівняння  окремих показників діяльності сільськогосподарських підприємств  Подільського економічного району. щорічно листопад 120 стор. 120 грн
   Статистичні бюлетені

   Діяльність суб'єктів   господарювання Вінницької області 
   у 2018 році

   У бюлетені  наведено показники діяльності  підприємств та фізичних осіб-підприємців у 2018 році  в порівнянні з попереднім звітним роком. Бюлетень містить інформацію щодо кількості суб'єктів, кількості зайнятих та найманих працівників, обсягу реалізованої продукції (товарів, послуг). Статистичну інформацію щодо діяльності підприємств та фізичних осіб-підприємців наведено за видами економічної діяльності та   по містах і районах області, а також наведено міжобласні порівняння  показників діяльності  суб'єктів господарювання у 2018 році.

   щорічно

   листопад

   25 стор.

   50
   грн

   Діяльність малих та мікропідприємств Вінницької області
   у 2018 році
   У бюлетені наведено дані про кількість підприємств, кількість зайнятих та  найманих   працівників,  витрати  на персонал, обсяг реалізованої продукції(товарів, послуг),  фінансові результати  діяльності у 2018 році. Інформацію наведено  за видами економічної діяльності та по містах і районах області. Наведено міжобласні порівняння  показників діяльності малих та мікропідприємств. щорічно липень 35стор. 50
   грн
   Фінансові показники діяльності  сільськогосподарських підприємств  Вінницької області у 2018 році  Бюлетень містить показники  річної фінансової звітності сільськогосподарських  підприємств   області (з урахуванням фермерських господарств). Наводиться інформація   показників  балансу підприємств  (стану основних засобів та нематеріальних активів, довгострокових біологічних активів, наявності  запасів, дебіторської та кредиторської заборгованості, кредитів банків), наведено інформацію щодо обсягів чистого доходу від реалізації  продукції (товарів, робіт, послуг) та інших доходів підприємств, витрат діяльності, фінансових результатів та рентабельності. Статистична інформація наводиться  за видами  економічної діяльності в сільському господарстві, а також по містах та районах області. щорічно липень 80 стор. 90 грн
   Діяльність промислових підприємств Вінницької області  у 2018 році У бюлетені наводяться основні економічні показники фінансово-господарської діяльності промислових підприємств області з деталізацією видів економічної діяльності. Висвітлено інформацію щодо  кількості підприємств, кількості зайнятих та найманих працівників, обсягу реалізованої продукції (товарів, послуг), витрат на персонал, показників  фінансово-майнового стану  за даними  балансу підприємств,  формування  чистого  прибутку (збитку), фінансових результатів  та рівня рентабельності діяльності  підприємств. щорічно липень 50 стор. 75 грн
   Діяльність  підприємств з виробництва харчових продуктів та напоїв Вінницької області 
   у 2018 році
   У бюлетені наводяться основні економічні показники фінансово-господарської діяльності підприємств харчової промисловості області з деталізацією видів економічної діяльності  підприємств з виробництва харчових продуктів. Висвітлено інформацію щодо  кількості підприємств, кількості зайнятих та найманих працівників, обсягу реалізованої продукції (товарів, послуг), витрат на персонал, показників  фінансово-майнового стану  за даними  балансу підприємств,  формування  чистого  прибутку (збитку), фінансових результатів  та рівня рентабельності діяльності  підприємств. щорічно липень 25 стор. 50 грн
   Фінансові показники діяльності  підприємств  Вінницької області Наводиться інформація   щодо складу  та структури  балансу великих та середніх підприємств, вартості основних засобів, запасів, дебіторської та кредиторської заборгованості, кредитів банків, обсягу чистого доходу, фінансових результатів та рентабельності. Статистична інформація наводиться  за видами  економічної діяльності та в районному розрізі. за
   І квартал
   І півріччя
   9 місяців
   червень,
   вересень,
   грудень
   80 стор. 80 грн
   Фінансові показники діяльності промисловості Вінницької області 
   У бюлетені наводиться склад та структура   балансу  великих та середніх  промислових підприємств із  деталізацією показників  стану основних засобів і нематеріальних активів, складу запасів, дебіторської заборгованості,   кредитів банків та кредиторської заборгованості на початок року та кінець звітного періоду. Наведено інформацію щодо обсягів чистого доходу від реалізації  продукції (товарів, робіт, послуг) та інших доходів підприємств, витрат діяльності, фінансових результатів та рентабельності. Статистична інформація наводиться  за видами промислової діяльності.

    за
   1 квартал
   1 півріччя
   9 місяців

   червень
   вересень
   грудень
   60 стор. 60 грн
   Діяльність підприємств харчової промисловості Вінницької області  у 2018 році У бюлетені наводяться  показники фінансово-господарської діяльності підприємств харчової промисловості області з деталізацією видів економічної діяльності  підприємств з виробництва харчових продуктів. за
   1 квартал
   1 півріччя
   9 місяців
   червень
   вересень
   грудень
   40 стор 30 грн
   Діяльність  підприємств м.Вінниці У бюлетені  наводяться показники фінансово-господарської діяльності великих та середніх підприємств усіх видів економічної діяльності  м.Вінниці. Відображаєтьcя інформація   щодо стану  основних засобів, наявності запасів, дебіторської та кредиторської заборгованості, кредитів банків, обсягу чистого доходу, фінансових результатів та рентабельності. Статистична інформація наводиться  за видами  економічної діяльності. за
   1 квартал
   1 півріччя
   9 місяців
   червень
   вересень
   грудень
   55 стор. 60 грн

 • Енергетика
  • Назва Короткий зміст Періодичність Термін виконання
   Обсяг Ціна з ПДВ
   Статистичний збірник

   Паливно-енергетичні ресурси області

   Збірник містить інформацію про залишки і використання енергетичних матеріалів та продуктів перероблення нафти, теплоенергії і електроенергії в цілому по області, за їх видами, за видами економічної діяльності, в районному розрізі. Наведена реалізація палива населенню і фактичні витрати паливно-енергетичних ресурсів на одиницю виготовленої продукції. Інформація подається за ряд років у вигляді таблиць, діаграм, графіків.

   щорічно

   серпень

   48 стор.

   51 грн

 • Капітальні інвестиції
  • Назва Короткий зміст Періодичність Термін виконання
   Обсяг Ціна з ПДВ
   Статистичний збірник

   Інвестиції та будівельна діяльність на Вінниччині

   Статистичний збірник містить інформацію про інвестиції та будівельну діяльність, дані про фактично освоєні обсяги капітальних інвестицій по області, структуру та джерела їх фінансування, розподіл за видами економічної діяльності, прийняття в експлуатацію виробничих  потужностей, житлове та соціально-культурне будівництво, основні показники діяльності будівельних підприємств, зокрема великих, середніх і вагомих за обсягами малих будівельних підприємств.

   щорічно

   жовтень

   54 стор.

   70
   грн

 • Послуги
  • Назва Короткий зміст Періодичність Термін виконання
   Обсяг Ціна з ПДВ
   Статистичний бюлетень

   Діяльність підприємств сфери послуг Вінницької області

   Статистичний бюлетень містить інформацію про основні показники роботи підприємств-юридичних осіб та їх відокремлених підрозділів, для яких надання послуг є основним видом економічної діяльності. В ньому наведені дані про кількість підприємств, які працюють на ринку послуг, обсяги реалізованих послуг різним категоріям споживачів, обсяг реалізованих послуг на одну особу. Інформація в бюлетені представлена в цілому по області, в розрізі міст та районів, видів економічної діяльності.

   щоквартально

   І декада
   березня
   червня
   вересня
   грудня

   34 стор.

   33
   грн

 • Промисловість
  • Назва Короткий зміст Періодичність Термін виконання
   Обсяг Ціна з ПДВ
   Довідник

   Довідник промислових підприємств області

   У довіднику наведено у розрізі міст та районів перелік підприємств з їх адресою, номерами телефонів/факсів.  Містить інформацію, які  основні види продукції випускає підприємство.

   щорічно

   серпень

   48 стор.

   55 грн

 • Сільське, лісове та рибне господарство
  • Назва Короткий зміст Періодичність Термін виконання
   Обсяг Ціна з ПДВ
   Статистичні збірники
   Фермерські господарства Вінниччини у 2018 році Збірник містить інформацію про посівні площі, урожайність, валовий збір сільськогосподарських культур, поголів’я худоби та птиці, виробництво основних продуктів тваринництва, продаж сільськогосподарської  продукції   фермерськими   господарствами.   В   збірнику   відображені дані про трудові ресурси, матеріально-технічну базу та окремі показники фінансово-господарської діяльності фермерських господарств. щорічно липень 85 стор. 90 грн
   Сільське господарство Вінниччини за 2018 рік У збірнику містяться основні показники, що характеризують соціально-економічний стан сільського господарства в області та в  розрізі  районів за 1990–2017 роки. щорічно
   листопад
   220 стор.
   250 грн
   Статистичні бюлетені

   Внесення  добрив та застосування пестецидів під урожай сільськогосподарських культур 2018 року у підприємствах

   В бюлетені вміщені дані про обсяги внесених  добрив та застосування пестецидів в розрізі культур по районах та в цілому по області в сільськогосподарських підприємствах, що мають 100 га та більше сільськогосподарських угідь.

   щорічно

   травень

   50 стор.

   64 грн

   Виробництво  основних  продуктів  тваринництва та кількість сільськогосподарських тварин в господарствах  Вінницької  області В бюлетені висвітлені основні показники виробництва основних видів продукції тваринництва  та кількість сільськогосподарських тварин в усіх категоріях господарств, в тому числі в сільськогосподарських підприємствах, господарствах населення в цілому по області, а також по сільськогосподарських підприємствах в розрізі районів. Крім того, в бюлетені наведено інформацію про стан тваринництва в сільськогосподарських підприємствах, що складають оперативну звітність. щомісячно
   ІІ декада 20 стор. 35 грн
   Виробництво  основних  продуктів  тваринництва  та кількість сільськогосподарських тварин в  господарствах  Вінницької  області
   за 2018 рік
   В бюлетені висвітлені основні показники виробництва основних видів продукції тваринництва  та кількість сільськогосподарських тварин в усіх категоріях господарств, в тому числі в сільськогосподарських підприємствах, господарствах населення в цілому по області, а також по сільськогосподарських підприємствах в розрізі районів. Річний бюлетень містить більш розширену інформацію про стан тваринництва в сільськогосподарських підприємствах всіх форм господарювання. щорічно березень 50 стор. 70 грн
   Хід збирання врожаю сільськогосподарських культур у всіх категоріях господарств В бюлетені наведено інформацію про площу збирання, валовий збір, урожайність сільськогосподарських культур у всіх категоріях господарств, з них в сільськогосподарських підприємствах всіх форм господарювання та господарствах населення в цілому по області. По сільгосппідприємствах, що мають 100 га та більше сільськогосподарських угідь, інформація подається в розрізі районів. щомісячно
   (липень-листопад)
   ІІІ декада
   на
   1 липня
   1 серпня
   1 вересня
   1 жовтня
   1 листопада
   25 стор. 45 грн
   Основні  економічні  показники  роботи сільськогосподарських  підприємств за 2018 рік У бюлетені відображені дані про виробничу та реалізаційну собівартість сільськогосподарської продукції в цілому по області та в розрізі районів, про прибутки (збитки) від виробництва сільськогосподарських підприємств в цілому та в розрізі галузей, видів продукції, рентабельність.  Крім того, в бюлетені наведено інформацію про обсяги і вартість матеріально-технічних засобів і послуг, придбаних у звітному році підприємством для здійснення ним виробничих потреб у сільському господарстві. щорічно червень 92 стор. 78 грн

   Посів озимих культур та проведення інших польових робіт під урожай наступного року станом
   на 1 грудня

   В бюлетені містяться дані про посів озимих на зерно та зелений корм (включаючи ріпак) в розрізі культур, оранка зябу та чорних парів в усіх категоріях господарств в цілому по області та по сільськогосподарських підприємствах в розрізі районів. А також інформація щодо зяблевої органіки грунту та чорних парів в сільгосппідприємствах в розрізі районів.

   щорічно

   грудень

   17 стор.

   25 грн

   Збір урожаю сільськогосподарських культур, плодів та ягід у Вінницькій області
   за 2018 рік

   В бюлетені містяться дані про розміри уточнених посівних площ, площ збирання, валовий збір, урожайність на всіх землях в розрізі сільськогосподарських культур у всіх категоріях господарств та господарствах населення в цілому по області. По сільгосппідприємствах інформація подається в розрізі районів.

   щорічно

   березень

   100 стор.

   95 грн

   Зведені  підсумки  заключного  обліку  посівних  площ під урожай 2018 року

   У бюлетені приведено дані про розміри посівних площ сільськогосподарських культур у всіх категоріях господарств по районах,  в цілому по області та по сільгосппідприємствах  в розрізі районів.

   щорічно

   липень

   50 стор.

   75 грн

   Реалізація продукції сільськогосподарськими підприємствами області

   В бюлетені наведені дані про обсяги та середні ціни реалізації за всіма напрямами основних видів продукції сільськогосподарськими підприємствами, дані про обсяги продукції, переробленої на своїх потужностях та переданої на перероблення на давальницьких засадах, а також дані про продукцію (власну та прийняту на зберігання), яка зберігається безпосередньо на підриємстві на кінець звітного періоду. У загальний обсяг ураховується реалізація переробним підприємствам, населенню в рахунок оплати праці,  орендної плати за землю та майнових паїв (часток), на ринку, через власні магазини, ларки, палатки тощо.

   щомісячно
   (крім січня)

   ІІ декада

   26 стор.

   48 грн

   Реалізація продукції сільськогосподарськими підприємствами області
   за 2018 рік

   В бюлетені наведені дані про обсяги та середні ціни реалізації за всіма напрямами основних видів продукції сільськогосподарськими підприємствами, дані про обсяги продукції, переробленої на своїх потужностях та переданої на перероблення на давальницьких засадах, а також дані про продукцію (власну та прийняту на зберігання), яка зберігається безпосередньо на підриємстві на кінець звітного періоду. У загальний обсяг ураховується реалізація переробним підприємствам, населенню в рахунок оплати праці,  орендної плати за землю та майнових паїв (часток), на ринку, через власні магазини, ларки, палатки тощо.

   щорічно

   березень

   50 стор.

   80 грн

 • Транспорт
  • Назва Короткий зміст Періодичність Термін виконання
   Обсяг Ціна з ПДВ
   Статистичний збірник

   Транспорт і зв'язок Вінницької області

   Збірник містить інформацію про основні показники роботи, розвитку та використання залізничного, автомобільного, авіаційного, трамвайного та тролейбусного транспорту, продукцію пошти та зв’язку, засоби поштового та телефонного зв’язку. Наведено дані про мережу шляхів, її упорядженість, дані з безпеки дорожнього руху. У збірнику надається також інформація про  інвестиції, фінансові результати підприємств транспорту, пошти та зв'язку, працю і зарплату їх працівників. Більшість інформації надано в розрізі міст та районів області. В розділі “Міжобласні порівняння” наведені основні показники роботи транспорту, пошти та зв'язку, дані про  інфраструктуру України та її регіонів.

   щорічно

   вересень

   96 стор.

   117
   грн

   Статистичний бюлетень
   Результати роботи транспорту у Вінницькій області
   У запропонованому статистичному бюлетені розміщені матеріали, які характеризують роботу транспортного комплексу області. Статбюлетень містить інформацію про обсяги вантажних та пасажирських перевезень (відправлень), вантажообороту, пасажирообороту за видами транспорту. Дані по автомобільному транспорту подані  в розрізі  міст та районів області, а також регіонів України.
   щомісячно ІІІ декада 28 стор. 40
   грн

 • Реєстр статистичних одиниць
  • Назва Короткий зміст Періодичність Термін виконання
   Обсяг Ціна з ПДВ
   Статистичний бюлетень

   Показники Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України по Вінницькій області

   Наведені у бюлетені дані відображають зміни у кількості та структурі об’єктів ЄДРПОУ по Вінницькій області в різних розрізах класифікаційних ознак, а саме: організаційно-правовим формам господарювання, територіальної належності, тощо.

   1 раз
   у півроку

   лютий
   серпень

   26 стор.

   34 грн

 • Зовнішньоекономічна діяльність
  • Зовнішня торгівля товарами та послугами

   Назва Короткий зміст Періодичність Термін виконання
   Обсяг Ціна з ПДВ
   Статистичний збірник

   Зовнішньоекономічна діяльність підприємств області

   Збірник містить інформацію про товарну та географічну структуру експорту та імпорту товарів та послуг, давальницької сировини та продукції, що виготовлена з неї, про обсяги експорту та імпорту в районному розрізі; про обсяги прямих іноземних інвестицій за видами економічної діяльності, географічною структурою та їх районний розподіл. Всі дані наведені за ряд років. Крім того, висвітлюється інформація щодо міжнародного співробітництва області в сфері економіки, освіти і науки, культури та мистецтва. Інформація  подається  за ряд років у вигляді таблиць, діаграм, графіків.

   щорічно

   червень

   72 стор.

   78 грн

   Статистичний бюлетень
   Зовнішньоекономічна діяльність підприємств області Бюлетень містить інформацію про товарну та географічну структуру експорту та імпорту товарів та послуг, давальницької сировини та продукції, що виготовлена  з  неї,  про  обсяги  експорту  та  імпорту  в  районному  розрізі;  про обсяги  прямих іноземних інвестицій за видами економічної діяльності, географічною структурою та їх районний розподіл.  Інформація подається  у вигляді таблиць, діаграм, графіків. щоквартально

    

   березень
   червень
   вересень
   грудень

   46 стор. 47 грн
   Зовнішня торгівля м.Вінниці товарами та послугами Бюлетень містить інформацію про товарну та географічну структуру експорту та імпорту товарів та послуг, давальницької сировини та продукції, що виготовлена  з  неї;  Інформація подається  у вигляді таблиць, діаграм, графіків. щоквартально березень
   червень
   вересень
   грудень
   40 стор. 45 грн
    Доповідь
   Зовнішня торгівля області товарами та послугами
   Економічна доповідь подається з метою аналізу зовнішньої торгівлі товарами і послугами суб'єктами господарювання області за країнами світу, товарною структурою, регіонами. При підготовці використовуються інформація Державної митної служби України, матеріали Департаменту міжнародного співробітництва та регіонального розвитку обласної держадміністрації. Матеріали наведені у табличному вигляді та графічному зображені..

   1 раз
   у півроку

   березень
   вересень

   24 стор. 36 грн

   Інвестиції зовнішньоекономічної діяльності

   Назва Короткий зміст Періодичність Термін виконання
   Обсяг Ціна з ПДВ
   Статистичний бюлетень

   Інвестиції зовнішньоекономічної діяльності підприємств області

   Статистичний бюлетень містить інформацію про обсяги прямих інвестицій, які надійшли від нерезидентів в економіку області та внесені підприємствами-резидентами в економіку інших країн світу, їх розподіл за видами економічної діяльності, а також дані щодо зовнішньої торгівлі товарами. Дані надаються в розрізі міст та районів області, регіонів України.

   щоквартально

   березень
   червень
   вересень
   грудень

   40 стор.

   55 грн

   Інвестиції зовнішньоекономічної діяльності підприємств міста Вінниці Статистичний бюлетень містить інформацію про обсяги прямих інвестицій, які надійшли від нерезидентів в економіку м. Вінниці та внесені підприємствами-резидентами в економіку інших країн світу, їх розподіл за видами економічної діяльності, а також дані щодо зовнішньої торгівлі товарами. щоквартально березень
   червень
   вересень
   грудень
   22 стор. 34 грн

 • Ціни
  • Споживчі ціни

   Назва Короткий зміст Періодичність Термін виконання
   Обсяг Ціна з ПДВ
   Статистичний бюлетень

   Індекси споживчих цін на споживчі товари (послуги) у Вінницькій області

   Статистичний бюлетень містить статистичні показники індексів споживчих цін (тарифів) на споживчі товари (послуги) у Вінницькій області. Джерелом вихідної інформації служить щомісячне вибіркове обстеження зміни споживчих цін на товари (послуги) на споживчому ринку товарів (послуг) Вінниччини. Реєстрація зміни споживчих цін (тарифів) проводиться на підприємствах торгівлі, сфери послуг, міських ринках спеціалістами органів державної статистики у визначених Держстатом міських поселеннях.

   щоквартально

   лютий
   травень
   серпень
   листопад

   20 стор.

   35
   грн

   Індекси споживчих  цін на продовольчі товари у Вінницькій області

   У статистичному бюлетені надано інформацію про індекси споживчих цін на продовольчі товари у торговій мережі Вінницької області. Джерелом вихідної інформації служить щомісячне вибіркове обстеження зміни споживчих цін (тарифів) на товари (послуги), здійснюване спеціалістами органів державної статистики у визначених Держстатом міських поселеннях.

   щомісячно

   ІІ декада

   24 стор.

   20
   грн

   Статистична довідка
   Про індекс споживчих цін Довідка про індекс споживчих цін (індекс інфляції) по Україні (помісячно та за період до грудня попереднього року). Надається на запит користувача. щомісячно за вимогою 1 стор. відповідно калькуляції

3. Багатогалузева статистична інформація

 • Регіональна статистика
  • Назва Короткий зміст Періодичність Термін виконання
   Обсяг Ціна з ПДВ
   Статистичнi збірники

   Регіони Вінницької області

   Збірник містить інформацію про соціально-економічний стан районів та міст Вінницької області у 2018 році та в порівнянні з попередніми роками.   Інформація подається, як в цілому по області, так і вичерпно охарактеризовано кожен окремий її район та міста обласного підпорядкування, визначено їх місце в загальноекономічній картині області.

   щорічно

   вересень

   204 стор.

   132 грн

   Доходи та витрати населення Вінницької області Збірник містить дані щодо доходів та витрат населення Вінницької області, їх структури, зміни обсягів, наявних та реальних наявних доходів, а також наведено обсяги та структура основних показників доходів та витрат населення по регіонах України.  Ця інформація може бути корисною для аналізу соціальних перетворень та рівня життя населення області. щорічно травень 112 стор. 99 грн

   Валовий регіональний продукт, випуск та валова додана вартість по Вінницькій області

   У збірнику наведені дані щодо обсягів валового регіонального продукту та валової доданої вартості по області в цілому та за видами економічної діяльності. Зроблено порівняння цих показників з показниками інших регіонів України. Вміщено інформацію щодо структури та динаміки випуску товарів і послуг та валової доданої вартості економіки області.

   щорічно

   липень

   56 стор.

   76 грн

 • Комплексні статистичні продукти
  • Назва Короткий зміст Періодичність Термін виконання
   Обсяг Ціна з ПДВ
   Статистичний збірник

   Вінниччина у цифрах

   Збірник містить широкий спектр статистичних показників соціально-економічного становища області за 2018 рік в порівнянні з попередніми роками. Інформація в основному розподілена за видами економічної діяльності, видами продукції, деякі показники наведено в розрізі районів та міст обласного підпорядкування. До кожного розділу  наведено методологічні пояснення.

   щорічно

   травень

   164 стор.

   114 грн

   Місце Вінницької області в економіці України Збірник  містить інформацію по основних показниках, які характеризують соціально-економічне становище області у порівнянні з іншими регіонами України. щорічно червень 146 стор. 126 грн

   Статистичний щорічник Вінниччини

   Щорічник містить широкий спектр показників соціально-економічного стану області у 2018 році в порівнянні з попередніми роками. Статистичні показники розподілено по основних видах економічної діяльності, видах продукції, по районах та містах обласного підпорядкування. В окремий розділ виділена інформація про міжобласні порівняння за регіонами України. До кожного розділу щорічника наведено вичерпні методологічні пояснення. У щорічнику представлені загальні, найбільш важливі сторони соціально-економічного, суспільно-громадського життя Вінниччини.

   щорічно

   серпень

   556 стор.

   318 грн

   Доповіді

   Про соціально-економічне становище області

   В доповіді аналізується  система показників, що характеризує соціальний та економічний розвиток області за звітний період поточного року в порівнянні з відповідним періодом попереднього року. Матеріал доповнено таблицями в розрізі районів та міст обласного підпорядкування, а також видів економічної діяльності, видів продукції, графіками та діаграмами.

   щомісячно

   І декада

   60-70 стор.

   72 грн

   Про соціально-економічне становище міста Вінниці

   В доповіді приводиться аналіз  основних показників, що характеризують економічний та соціальний розвиток обласного центру.  Матеріал доповнено таблицями, графіками та діаграмами.

   щомісячно

   І декада

   28 стор.

   42 грн

   Статистичний бюлетень

   Соціально-економічне становище Вінницької області

   Бюлетень містить табличний матеріал, який ілюструє соціально-економічне становище області за звітний період 2016 року в порівнянні з відповідним періодом минулого року та з попереднім періодом. Більшість таблиць бюлетеня подається в розрізі районів та міст обласного підпорядкування, а також видів економічної діяльності, видів продукції.

   щомісячно

   І декада

   80-100 стор.

   70 грн

ДО ВІДОМА ЗАМОВНИКІВ

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 08.11.2000 р. №1659 „Про затвердження Положення про проведення статистичних спостережень та надання органами державної статистики послуг на платній основі”, із змінами від 03 серпня 2011 р. №820, проведення статистичних спостережень, не передбачених планом державних статистичних спостережень, може здійснюватися органами державної статистики на платній основі.

Надання органам державної влади та органам місцевого самоврядування статистичної інформації понад плану державних статистичних спостережень здійснюється органами державної статистики відповідно до статті 24 Закону України „Про державну статистику”.

Крім інформації, представленої в каталозі, в Головному управлінні статистики у Вінницькій області можна замовити підготовку іншої інформації:

– підготовка статистичних оглядів і довідок за тематичними запитами;

– проведення перевірки правильності посилань у публікаціях, документах, монографіях, дисертаціях, доповідях, а також їх редагування та переклад у частині, що стосується статистичної діяльності;

– надання послуг методичного характеру з питань обліку та статистики;

– опрацювання статистичної інформації, зібраної юридичними і фізичними особами та проведення її статистичного аналізу;

– надання відомостей (крім довідки встановленого зразка) з Єдиного державного реєстру підприємств і організацій України (ЄДРПОУ), в тому числі підготовка, видання і розповсюдження телефонних довідників підприємств, установ і організацій та інших довідників.

Також, Головне управління статистики здійснює:

– друкування, розповсюдження статистичних та інформаційних збірників, бюлетенів, доповідей, брошур, буклетів, тощо на паперових та електронних носіях;

– поліграфічні послуги у частині, що стосується статистичної діяльності.

При Головному управлінні статистики у Вінницькій області працює відомча бібліотека.

Бібліотека ГУС володіє обширною, унікальною інформаційною базою, яка відображає всі сторони життя області, України в цілому, країн СНД.

У фондах бібліотеки є показники, які характеризують:

– розвиток промисловості, науково-технічну, інноваційну діяльність підприємств;

– стан розвитку сільського господарства та навколишнього середовища;

– процеси, що відбуваються у будівництві;

– інвестиційну діяльність;

– зайнятість населення, ринок праці, рівень оплати праці та стан іі виплати;

– стан та тенденції розвитку суб'єктів господарювання з урахуванням великих, середніх та малих підприємств;

– фінансовий стан підприємств;

– зовнішньоекономічну діяльність підприємств і організацій;

– роботу усіх видів транспорту і засобів зв’язку, надання послуг населенню;

– обсяги роздрібного товарообороту, мережу об’єктів торгівлі та громадського харчування;

– діяльність постачально-збутових організацій;

– увесь комплекс питань соціальної сфери;

– індекси споживчих та роздрібних цін;

– рівень життя населення на основі вибіркових обстежень домашніх господарств та інше.

Пропонуються для користування статистичні щорічники, збірники, бюлетені, довідники, економічні доповіді, бюлетені обстежень ділової активності підприємств, економічної кон’юнктури, каталоги, класифікатори, які видаються Держстатом України, її науково-дослідним інститутом, інститутом регіональних досліджень НАН України, Українсько-Європейським консультативним центром з питань законодавства, Головним управлінням статистики у Вінницькій області.

Також, у фондах бібліотеки знаходиться ряд періодичних видань, які містять статистичну та економічну інформацію.

Бібліотека розташована: 2 поверх, кімната 202, тел.:  52 57 79
Режим роботи: з 9.00 до 18.00

Для отримання інформації необхідно подати замовлення до Головного управління статистики у Вінницькій області (зразок додається), перерахувати кошти згідно рахунку, який буде виписаний на основі замовлення або провести оплату готівкою.
Ціни у каталозі та обсяг статистичних публікацій вказано орієнтовно. Термін виконання статистичних публікацій може змінюватись.

Інформацію щодо оформлення замовлення можна отримати у Головному управлінні статистики у Вінницькій області.

Звертатись: відділ поширення інформації, комунікацій із користувачами та громадськістю

Адреса: Хмельницьке шосе, 15, кімн.204, м. Вінниця, 21100, Україна

Телефон: (0432) 52-57-79

 

ЗАМОВЛЕННЯ

______________________________________
(назва управління, організації, підприємства)

в особі________________________________

Замовляє  в  Головному  управлінні  статистики у Вінницькій області:

Назва

Періодич- ність

Кількість

Вартість

1.

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

Оплата за надані послуги буде проводитись згідно рахунку, отриманого від ГУС, або готівкою (підкреслити).

Реквізити для сплати по рахунку.

Одержувач:     Головне управління статистики у Вінницькій області

Банк:    Держказначейська служба України м.Київ

МФО  - 820172   р/р 31256201103303  код ЄДРПОУ 02359395

Адреса: м. Вінниця, Хмельницьке шосе, 15 тел. 52 57 70, тел./факс 52-59-96

Виконавець                                                                                                    Замовник

Головне управління статистики
у Вінницькій області                                                                                  

___________________С.Н.Ігнатов                                                           

«____»_____________20___р.                                                                 «____»_____________

М.П.                                                                                                                  М.П.

 

При використанні статистичної інформації посилання на Головне управління статистики обов'язкове
©
 Головне управління статистики у Вінницькій області
Розробник сайту: управління інформаційних технологій Головного управління статистики у Вінницькій області